Zpráva pro uživatele č.1/2019

ISPV 12/18

Údaje o ekonomickém subjektu (soubor MI) za období: říjen – prosinec 2018

Údaje o pracovních poměrech (soubor MP) za období: leden - prosinec 2018

Data odešlete nejpozději do ...........................................................................25. ledna 2019

V tomto čtvrtletí nezapomeňte odeslat obě části dat – údaje o ekonomickém subjektu i o pracovních poměrech! (odešlou se automaticky obě, pokud odešlete následujícím způsobem. Než tak učiníte, dočtěte, prosím tento text do konce.

Program ZEIS-MZDY v menu 3.8.5. vytváří 1 soubor ISPV-2018-12.xml,

který můžete načíst do internetového kontrolního programu (který spustíte přímo z programu) nebo do lokálního pořizovacího programu, který máte na své počítači z roku 2017, nebo si jej můžete stáhnout z https://www.ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/Lokalni-porizovaci-program.aspx (doporučuji načíst ISPV-2018-12.xml, ať se v tom zbytečně nemotáte).

V internetovém kontrolním programu nelze opravovat:

Žádáme Vás o kontrolu a opravu nalezených chyb. Program neumožňuje editaci dat. Doporučujeme provést opravy přímo ve Vašem mzdovém systému, kde změny zůstanou trvale. Potom zopakujte načtení dat. V případě, že byly jako chybné označeny údaje, které odpovídají skutečnosti, popř. pokud nemůžete provést opravu ve Vašem mzdovém systému, data odešlete. Před odesláním dat na tuto skutečnost upozorněte ve Zprávě pro zpracovatele.

Jak vykazovat dlouhodobé ošetřovné v ISPV?

Dle instrukcí ČSÚ zaměstnanci, kteří budou pobírat novou dávku systému nemocenského pojištění, tzv. Dlouhodobé ošetřovné, budou i po tuto dobu zahrnuti do evidenčního počtu zaměstnanců. Tento postup vychází z metodické dohody ohledně zapracování konkrétních dopadů této zcela nové dávky do statistiky práce.

Cituji z ze zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce - §216:

(2)Pro účely dovolené se za výkon práce nepovažuje doba zameškaná pro důležité osobní překážky v práci, pokud nejsou uvedeny v prováděcím právním předpisu (§ 199 odst. 2). Doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, a doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzniklého při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, doba poskytování dlouhodobé péče v případech podle zákona o nemocenském pojištění, doba ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona o nemocenském pojištění a doba péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o nemocenském pojištění se pro účely dovolené posuzuje jako výkon práce.

Doba dlouhodobého ošetřovného tedy bude zahrnuta do fondů pracovní doby (do položek FONDSTA a FONDSJE) a rovněž do počtu hodin celkové neodpracované doby (položky ABSCELKQ a ABSCELK). Zaměstnanci se i po dobu čerpání dlouhodobého ošetřovného budou započítávat do počtů zaměstnanců (do položek POCFYZQ a POCPREPQ). Vyplacená dávka se do ISPV nevykazuje.

MZDY ZEIS: Za rok 2018 je v položce ABSCELK

Jak vykazovat otcovskou dovolenou v ISPV?

Zaměstnanec, pobírající po sedm kalendářních dní dávku otcovské poporodní péče, tzv. otcovské, využije dle instrukcí MPSV pro volno v zaměstnání rodičovskou dovolenou.

Cituji:

Změny v dávkách nemocenského pojištění v roce 2018:

Zavedení dávky otcovské poporodní péče, tzv. otcovské - účinnost od 1. února 2018 …...

– pro volno v zaměstnání využijí otcové rodičovskou dovolenou. „

Jelikož osoby (zaměstnankyně a zaměstnanci) na rodičovské dovolené do evidenčního počtu zaměstnanců nepatří, zaměstnavatel by neměl zaměstnance čerpající otcovskou dovolenou po těchto sedm dní započítávat do evidenčního počtu.

Doba čerpání otcovské dovolené se tedy nebude zahrnovat do počtu evidenčních dnů (položka EVIDDNY), ani do fondů pracovní doby (položky FONDSTA a FONDSJE) a do žádné další položky datové věty o pracovních poměrech. Zároveň se nebude zahrnovat do neodpracované doby ve čtvrtletních souhrnech (položka ABSCELKQ ani ABSPLACQ) a do počtů zaměstnanců (položky POCFYZQ a POCPREPQ).

MZDY ZEIS: Za rok 2018 to nejsme schopni zabezpečit, otcovská se neprojeví nikde, musíte zaměstnanci opravit ručně data ve výše uvedených položkách nebo si říci, že statistika je přesný součet nepřesných čísel, taky osoba, která napsala do instrukcí výše uvedené, by si měla uvědomit, že Otcovská je na rozdíl od rodičovské dovolené placená PN a a z hlediska důchodového pojištění se jedná o vyloučenou dobu. Ale ….

Perla ISPV 2018

Sběr údajů o oboru nejvyššího dosaženého vzdělání (položka OBORVZD) - finanční motivace respondentů

V souboru o pracovních poměrech za rok 2018 se již povinně vyplňuje položka Obor nejvyššího dosaženého vzdělání (OBORVZD). Respondenti mají k dispozici nástroj pro tvorbu kódu oboru nejvyššího dosaženého vzdělání: aplikaci Výběr oboru vzdělání (www.obory-vzdelani.cz). V souvislosti s naplňováním položky OBORVZD budou mít respondenti možnost požádat o finanční motivaci respondentů.

Bližší informace budou k dispozici na webu www.ispv.cz po 20. lednu 2019.

OBORVZD

Obor vzdělání. Kód oboru vzdělání je složen z roku ukončení studia, kódu školy a kódu oboru vzdělání. Vyplňuje se u zaměstnanců se středním a vyšším vzděláním. Pokud má zaměstnanec ukončeno více škol se stejným nejvyšším vzděláním, vyplní obor vzdělání, který nejvíce odpovídá požadavkům na jeho současné zaměstnání. Jestliže to nelze určit, vyplní se obor vzdělání, které ukončil později. K vytvoření kódu oboru vzdělání slouží internetová aplikace, která je k dispozici na https://www.obory-vzdelani.cz/.

Tato aplikace pro výběr oboru vzdělání je k dispozici také jako doplněk do Excelu 2016. Postup instalace najdete https://www.obory-vzdelani.cz/excel/vyber-oboru-instalace.html

OBOR NEJVYŠŠÍHO DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ

Jedná se o číselný kód vytvořený aplikací "Výběr oboru vzdělání", který se zadává ve statistice ISPV do položky OBORVZ.

PLNÝ KÓD

Týká se zaměstnanců s nejvyšším dosaženým vzděláním:

 • VŠ – ukončení studia v roce 1991 a později

 • VOŠ, SŠ a učiliště, konzervatoře – ukončení studia v roce 2006 a později

Zadává se:

 1. Rok ukončení studia

 2. Typ školy

 • Střední škola bez maturity/s maturitou,

 • Vyšší odborná škola,

 • Konzervatoř,

 • VŠ magisterský/bakalářský/doktorský studijní program)

 1. Město / Obec (místo studia)

 2. Název školy

 3. Vystudovaný obor

ZJEDNODUŠENÝ KÓD

Týká se zaměstnanců s nejvyšším dosaženým vzděláním:

 • VŠ – ukončení studia před rokem 1991

 • VOŠ, SŠ a učiliště, konzervatoře – ukončení studia před rokem 2006

 • Studium v zahraničí

Zadává se:

 1. Rok ukončení studia

 2. Typ školy 

 • Střední škola bez maturity/s maturitou,

 • Vyšší odborná škola,

 • Konzervatoř,

 • VŠ magisterský/bakalářský/doktorský studijní program)

 1. Vystudovaný obor

Položka OBORVZD se nevyplňuje (zůstane prázdná) u zaměstnanců se základním vzděláním či bez vzdělání (dle číselníku KKOV obory A až C).

Další informace získáte na www.ispv.cz v sekci Pro respondenty šetření v části Často kladené otázky, v Příručce pro přípravu vstupních dat v části 9.2., nebo kontaktujte pracovníky zpracovatele statistického šetření ISPV dle Metodického pokynu.

Kdo to nebude mít doplněno, soubor nepřevezmou!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Všem svým zaměstnancům, kteří mají vyšší než základní vzdělání, můžete na poslední chvíli rozdat dotazník o vzdělání a vygenerovat si kód, protože jste na to zapomněli, přestože jsem Vás o tom informovala už v roce 2017 – víte, že za rok 2017 bylo šetření tohoto údaje odloženo.

Správný postup:

1. Zjistit od zaměstnanců potřebné údaje:

2Výsledný kód: Zadáte vložením (lze kopírovat z ( https://www.obory-vzdelani.cz ) do programu ZEIS-MZDY do MS 1.1.D Kvalifikace do položky Vzdělání dosažené - Obor ve verzi 29.00. v období 12/18.
Servisní akcí pak převedete doplněné údaje do matričního souboru v období 01/19, pokud jste již udělali uzávěrku za období 12/18.

3Až takto doplníte údaj OBOR u všech dotčených zaměstnanců, můžete vytvořit soubor k odeslání, který doporučuji nejdříve naplnit do lokálního pořizovacího programu (https://www.ispv.cz/IKP/), kde zjistíte, jaké máte chyby. Až je všechny odstraníte přímo v modulu Mzdy, uděláte nový soubor, zkontrolujete ….. odešlete.

Přeji pevné nervy, třeba dostanete na dort.

POZOR:

Verze 29.00. bude rozeslána během úterka nebo středy 23.ledna 2019, prosím o pochopení, ještě řešíme nějaké úpravy. Nepořizujte v období 01/19 žádné nemocenské dávky - ve verzi 28.18., v nemocenských byla vzhledem k Datu ukončení podpůrčí doby velká změna, ještě dolaďujeme nápočty, ale kvůli termínu TREXIMY, pošleme verzi co nejdříve.

Všem děkuji jménem kolektivu autorů za spolupráci a podporu.

Za kolektiv autorů

Ing. Helena Plavecká