Vážení uživatelé,

vzhledem k častým dotazům jsem pro vás vybrala podrobnosti pro možnost snížení pojistného na SP za měsíce 6-8/2020. (https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus#Antivirus%20C )

Kromě základní informace v následujícím textu provádíme úpravu programu ZEIS-MZDY pro zpracování v období 06/20 až 08/20.

Program provede pro firmy, které mají do 50 zaměstnanců s pracovní smlouvou, při splnění ostatních podmínek (viz dále), výpočet pojistného zaměstnavatele:

1. Při zpracování čistých mezd obsluha především určí, zda bude žádat o prominutí pojistného.

a) ANO – program provede výpočet snížených základů pro odvod podnikového pojistného,

b) NE – program vypočte základ a odvod obvyklým způsobem.

2. V menu 3.6.9. Podklad pro PVPOJ – Antivirus C bude pro podniky žádající prominutí pojistného k dispozici podkladová sestava s výpočtem pro snížení vyměřovacího základu a odvodu podnikového pojistného. Pokud bude firma žádat prominutí podnikového pojistného, tuto sestavu musí vytisknout a založit – OSSZ bude postup zaměstnavatele kontrolovat v rámci pravidelných následných kontrol.

Podrobnosti k postupu v programu najdete v popisu k verzi 30.12., proto si důkladně přečtěte popis.

 

Souhrn: Pokud zaměstnavatel splní následující podmínky, může mu být prominuto pojistné na SZ. Splnění podmínek pro prominutí pojistného se zjišťuje v každém měsíci zvlášť, je možné, že v některém měsíci zaměstnavatel podmínku nesplní a prominutí pojistného neuplatní a v jiném měsíci podmínky splní a prominutí uplatní.

Pojistné se promíjí za měsíce červen, červenec a srpen 2020. Promíjí se jen pojistné, které platí zaměstnavatel jako poplatník pojistného ve výši 24,8 % ze svého vyměřovacího základu. Výše pojistného odváděného za jeho zaměstnance se nemění.

I. V posledním dnu měsíce června až srpna, nesmí mít zaměstnavatel více než 50 zaměstnanců. Zaměstnancem se rozumí zaměstnanec v pracovním poměru, který je účasten NP. K výši jeho pracovního úvazku se nepřihlíží. Zaměstnanec je zaměstnanec bez ohledu na úvazek. Z toho mi vyplývá, že zaměstnanec je 1 osoba, i když má souběžné pracovní poměry. Tím se nám to komplikuje - při kontrole na konstantu  52253 Kč musíme vzít v úvahu všechny jeho pracovní smlouvy.

(a) započítávají se pouze zaměstnanci v pracovním poměru, kteří jsou účastni NP - tedy nikoliv zaměstnanci pracující na dohody mimo pracovní poměr, členové statutárních orgánů, kteří mají smlouvu o výkonu funkce podle zákona o obchodních korporacích a to ani v případě, že jsou účastni NP.

b) Do počtu zaměstnanců se naopak zahrnují i zaměstnanci, kterým pracovní poměr trvá, ale jsou např. na mateřské nebo rodičovské dovolené, jsou v pracovní neschopnosti, ošetřují člena rodiny nebo čerpají neplacené volno…

II. Počet zaměstnanců s PS v těchto měsících musí být na úrovni nejméně 90% počtu zaměstnanců k 31. 3. 2020. Pokud zaměstnavatel s 9 zaměstnanci propustil v průběhu června jednoho zaměstnance, podmínku alespoň 90% zaměstnanců nesplní (8/9=88,89 %).

III. Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v těchto měsících musí být na úrovni nejméně 90% vyměřovacích základů za měsíc březen. Do úhrnu vyměřovacích základů se ve všech měsících zahrnou vyměřovací základy všech zaměstnanců, i těch,

a) jejichž pracovní poměr skončil v průběhu měsíce

b) měli během měsíce června ošetřovné

c) pobírali např. 60% průměrného výdělku atd.

Příklad: Zaměstnavatel s 9 zaměstnanci a měsíční mzdou 20000 Kč vyplatil za březen 180 tis. Kč (20000x10). Od měsíce dubna měl 1 zaměstnanec ošetřovné, které trvalo až do června. Úhrn vyměřovacích základů za měsíc červen je 160000 Kč, což je pouze 88,89% úhrnu vyměřovacích základů za měsíc březen a nárok na prominutí pojistného tento zaměstnavatel nemá.

IV. Zaměstnavatel odvedl ve stanovené lhůtě (tj. do 20tého dne následujícího měsíce)

    ve výši uvedené v Přehledu o výši pojistného pojistné na SZ, které sráží svým zaměstnancům s pracovní smlouvou (tj. 6,5%) a 

    pojistné, které sráží např. z dohod mimo pracovní poměr, které zakládají účast na NP nebo z odměn členů statutárních orgánů včetně pojistného na SZ za zaměstnavatele

V. Zaměstnavatel nečerpal za měsíc, kdy by uplatnil prominutí pojistného, prostředky z programu „Antivirus“. Zaměstnavatel si vybere pouze jeden ze způsobů pomoci:

    Antivirus nebo

    prominutí pojistného.

Za stejný měsíc nelze u některých zaměstnanců uplatnit snížení pojistného a u některých požadovat příspěvek z programu Antivirus.

VI. Zaměstnavatel může odečíst vyměřovací základ zaměstnance jen dovýše 1,5násobku průměrné mzdy (tj. do výše 52253 Kč). Pokud má zaměstnanec vyměřovací základ na pojistné na SZ např. 56 000 Kč, musí se z částky nad 1,5násobek průměrné mzdy odvést pojistné na SZ i za zaměstnavatele (tj. zde z částky 56000-52253=3747 Kč).

Nárok na prominutí pojistného nemá podle § 2 odst. 2

    zaměstnavatel uvedený v § 109 odst. 3 zákoníku práce (zaměstnavatelé rozpočtové sféry)

    poskytovatel zdravotních služeb, jehož zdravotní služby jsou aspoň částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění na základě smlouvy se zdravotní pojišťovnou, pokud má podle zvláštního právního předpisu nárok na kompenzaci zohledňující náklady a výpadky v poskytování hrazených služeb vzniklé v důsledku epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem označovaným jako SARS-COV-2 v roce 2020,

    zaměstnavatel, který nebyl ke dni 1. června 2020 daňovým rezidentem

1.    České republiky, nebo

jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a nedosáhl většiny svých příjmů za poslední skončené zdaňovací období daně z příjmů ze zdrojů na území České republiky.

 

Termín uplatnění prominutí pojistného a opravy přehledu

Na tiskopisu „Přehled o výši pojistného“ za měsíce červen až srpen bude doplněn údaj o výši sníženého vyměřovacího základu, z kterého bude zaměstnavatel odvádět pojistné ve výši 24,8%. Odvádět pojistné za zaměstnavatele se bude pouze v případě, že někteří zaměstnanci mají vyšší vyměřovací základ než 52253 Kč, nebo z odměn z dohod mimo pracovní poměr, které zakládají účast na NP případně z odměn členů statutárních orgánů.

Tiskopis se zasílá Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) pouze elektronicky. Zaměstnavatel si sám posoudí, zda splňuje podmínky nároku na prominutí pojistného, a vypočte si výši pojistného, kterou bude povinen uhradit. Promíjení pojistného se uskutečňuje prostřednictvím snižování vyměřovacího základu zaměstnavatele.

Bohužel, upravený tiskopis pro uplatnění prominutí není dosud k dispozici, takže doporučuji s odesláním tiskopisu PVPOJ za období 06/20 vyčkat do obdržení nové verze. Máte čas téměř do 18.7.2020, protože:

POZOR: Zaměstnavatel, který již podal přehled za kalendářní měsíce červen, červenec a srpen, nemůže dodatečně uplatnit prominutí pojistného, pokud prominutí na podaném přehledu neuplatnil, anebo později zjistil, že si u zaměstnance mohl uplatnit odpočet vyššího vyměřovacího základu, než si uplatnil.

Zjistí-li zaměstnavatel po podání přehledu, že u zaměstnance, o jehož vyměřovací základ si snižoval úhrn vyměřovacích základů, byl v tomto měsíci vyšší vyměřovací základ, než uvedl, podá za tento měsíc nový přehled. Na tomto přehledu se zvýší úhrn vyměřovacích základů, ale úhrn vyměřovacích základů, o které se úhrn vyměřovacích základů snižoval, se nemění.