Zpráva pro uživatele č.4/2013

Vážení uživatelé,

dnes dostáváte verzi, kde je zapracováno důchodové spoření do druhého pilíře. Přečtěte si popis k tomuto tématu v případě, že máte alespoň jednoho zaměstnance, který je účasten (F1 – Nápověda: kapitoly 1.1.1.13. a 1.1.1.14. - obsahují údaje o správném zadání pro korektní výpočet DS).

K důchodové reformě jsem Vám vypracovala srovnání na základě nové důchodové kalkulačky, kterou se čerstvě honosí MPSV (http://duchodovakalkulacka.mpsv.cz/www/). Pokud Vás tato tématika zajímá, podívejte se na tento dokument.

Dále Vás upozorňuji na novelu ohledně diskutovaných lékařských prohlídek u DPČ a DPP a vstupních prohlídek obecně:

ZÁKON č. 47/2013 Sb. ze dne 30. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb.

Pro zaměstnavatele:

  • V § 59 odst. 1 písm. a) se slova "zaměstnavatel, na jehož pracovištích jsou vykonávány práce pouze v kategorii první, osobu ucházející se o zaměstnání," nahrazují slovy "zaměstnavatel osobu ucházející se o zaměstnání, nestanoví-li jiný právní předpis20) jinak a jde-li o práce uvedené v § 54 odst. 2 písm. b):

    b) může, jde-li o práce zařazené pouze do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci na základě písemné žádosti u poskytovatele uvedeného v odstavci 1 písm. a), který je registrujícím poskytovatelem zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání; ostatní pracovnělékařské služby podle § 53 odst. 1 zaměstnavatel zajišťuje prostřednictvím poskytovatele uvedeného v odstavci 1, s nímž uzavřel písemnou smlouvu,

____________________________________

20) Například § 247 zákoníku práce.".
  • V § 59 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před uzavřením
1. pracovního poměru,
2. dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy; zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nebo
3. vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu.

Osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, k níž má být zařazena, pokud se nepodrobí vstupní lékařské prohlídce podle bodu 1, 2 nebo 3.".

 

Děkuji všem uživatelům za připomínky (prosím, když na něco narazíte, hned mi pošlete mail) a za pochopení a spolupráci při odstraňování chyb.

Za kolektiv autorů

Ing. Helena Plavecká