Zpráva pro uživatele č.7/2013

Vážení uživatelé,

dovolujeme si Vás informovat, že je připravena k reinstalaci verze MZDY 23.20., která zahrnuje změny k 1.8.2013:

A) Zvýšení minimální mzdy

Nařízení vlády č. 210 /2013 ze dne 16. července 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 111 odst. 2 a § 112 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
Čl. I

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb., nařízení vlády č. 452/2009 Sb. a nařízení vlády č. 246/2012 Sb., se mění takto:

  1. V § 1 písmeno a) výši základní sazby minimální mzdy, výši další sazby minimální mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance a podmínky pro poskytování minimální mzdy,".

  1. V § 2 se číslo "48,10" nahrazuje číslem "50,60" a číslo "8 000" se nahrazuje číslem "8 500".

  2. V § 3 odstavec

    (1) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:

Skupina prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

 

v Kč za hodinu

v Kč za měsíc

1.

50,60

8 500

2.

55,90

9 400

3.

61,70

10 400

4.

68,10

11 400

5.

75,20

12 600

6.

83,00

13 900

7.

91,70

15 400

8.

101,20

17000


4. § 4 Sazba minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance

Sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí u zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu, 48,10 Kč za hodinu nebo 8 000 Kč za měsíc.

(2) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:

Skupina prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

 

v Kč za hodinu

v Kč za měsíc

1.

48,10

8 000

2.

53,10

8 900

3.

58,60

9 800

4.

64,70

10 800

5.

71,50

12 000

6.

78,90

13 200

7.

87,10

14 600

8.

96,20

16100

 

B) Novela zákoníku práce

B1) Od 1.8.2013 lze opět uzavírat opakovaně pracovní poměry na dobu určitou - zákonem č. 155/2013 Sb. se mění zákon 262/2006 Sb., zákoník práce v oblasti opakovaného sjednávání pracovní doby na dobu určitou. Zaměstnavatel se může písemně dohodnout s odborovou organizací nebo vydat vnitřní předpis, pokud u něj odborová organizace nepůsobí, že nebude muset v některých případech respektovat pravidlo „třikrát a dost“ a ani pravidlo „maximálně na dobu 3 let“. Dohoda nebo vnitřní předpis musí obsahovat stejná ujednání, která jsou uvedena v § 39 odst. 4 písmenech a) až d).

Vymezení zvláštní povahy práce by nemělo být problém, protože se bude jednat zejména o sezónní práce, vážné provozní důvody je složitější vymezit, zatím se o tom vede odborná diskuse – probereme na školení.

Nové znění § 39 Pracovní poměr na dobu určitou

(4) Jsou-li u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou, nepostupuje se podle odstavce 2 za podmínky, že jiný postup bude těmto důvodům přiměřený a písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací upraví

a. bližší vymezení těchto důvodů,

b. pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou,

c. okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat,

d. dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá.

Písemnou dohodu s odborovou organizací je možné nahradit vnitřním předpisem jen v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace; vnitřní předpis musí obsahovat náležitosti uvedené ve větě první.

(4) (5) Sjedná-li zaměstnavatel se zaměstnancem trvání pracovního poměru na dobu určitou v rozporu s odstavcem 2 s odstavci 2 až 4, a oznámil-li zaměstnanec před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Návrh na určení, zda byly splněny podmínky uvedené v odstavci 2 v odstavci 2 až 4, mohou zaměstnavatel i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby.

(6) Ustanovení odstavce 2 se nevztahují na pracovní smlouvu zakládající pracovní poměr na dobu určitou sjednanou mezi agenturou práce18) a zaměstnancem za účelem výkonu práce u jiného zaměstnavatele (§ 307a, 308 a 309).

B 2) Další změna byla provedena v § 90 odst. 1 ZP:

„Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin, zaměstnanec mladší 18 let po dobu alespoň 12 hodin“.

Zkracuje se doba odpočinku z 12 na 11 hodin a řeší problém současné právní úpravy u 12-ti hodinových směn, v nichž byly zaměstnanci poskytnuty jedna nebo dvě třicetiminutové přestávky v práci. Odpočinek mohl být v těchto případech maximálně 11,5 hod. (v případě jedné přestávky) nebo 11 hodin při dvou přestávkách. Dvanáctihodinový odpočinek byl zajištěn pouze u zaměstnanců, jejichž práce nemohly být přerušeny, a doba přestávky se započítávala do pracovní doby.

Teď si s tím nemusíte dělat vrásky, probereme na školení.Verze 23.20. je zároveň přípravnou verzí pro tiskopisy k pracovnímu poměru a dohodám o pracovní činnosti a provedení práce, které obsahuje následující verze MZDY 23.22., kterou instalujete hned po verzi 23.20.

Vzhledem k potížím s češtinou v názvu tiskopisů je nutné instalovat ve dvou krocích (dvě verze).

Uživatelé, kteří stáhli verzi 23.20. dne 30.7.2013 a nemohou ji pro chybu č.2 při kopírování souborů nainstalovat (chyba se projevila až při automatické reinstalaci), mají dvě možnosti, jak tento problém vyřešit:

  1. V pracovním adresáři modulu MZDY najdou složku UPD a vymažou z ní všechny soubory

  2. 10 x odmítnou instalaci této verze a program vymaže soubory ve složce UPD sám při odpovědi NE na dotaz programu, zda chcete nabizet reinstalaci této verze.

Je-li složka UPD prázdná, znovu se stáhne opravená verze 23.20. a vzápětí 23.22., která obsahuje soubory zatím hotových tiskopisů. Popis k verzím 23.20. a 23.22. je stejný.POZOR:

Dle informace České pojišťovny jste si ne všichni překontrolovali nastavení účtu pro platbu zákonného pojištění v 6.3.1. Přepínače v sekci Zpracování – Čisté mzdy – Zákonné pojištění odpovědnosti, které jsme Vám omylem počátkem roku přepsali na účet KOOPERATIVY.

Někteří jste dokonce na chybný účet pojistné i zaplatili.

Prosím, všichni, kteří platíte zákonné pojištění odpovědnosti České pojišťovně, překontrolujte, případně opravte číslo účtu pro pojistné a také hned kontaktujte paní

Alenu Antošovou
tel.: 542599768
mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

aby se mohly převést případné platby z Kooperativy do České pojišťovny. Je to důležité, pokud byste měli pracovní úraz, mohlo by dojít k potížím s plněním.

 

Děkuji všem uživatelům za připomínky (prosím, když na něco narazíte, hned mi pošlete mail) a za pochopení a spolupráci při odstraňování chyb.

Za kolektiv autorů
Ing. Helena Plavecká