Aktualizace 28.14. pro rok 2018. Lze instalovat na verzi 28.12. v období 12/2018.
Velikost souboru: 5,45 MB
Staženo: 431

ZMĚNY OD VERZE 28.12.

Období zpracování 12/18:

Matriční soubory
 • 1.1.3.3. Daně - XJiný poplatník pro děti – je-li tato nová položka zatržena, může uživatel doplnit další potřebné údaje pro tisk Prohlášení k dani str. 2 c) – tabulka po stisku klávesy F9

Pořízení a hrubé mzdy
 • 1.2.3. Pracovní neschopnosti a náhrady – při vymazání dokladu PN se vymaže i DRMZ 1458 (Pracovní dny a hodiny pro krácení dovolené)

Čisté mzdy
Výstupy
 • Možnost zadání hesla pro sestavy v PDF formátu: Pokud je v nastavení PDF tiskárny 6.2.3.P. zapnuto "Nabízet zadání hesla", pak se při každém tisku do PDF zobrazí výzva k zadání hesla pro otevření PDF dokumentu. Ochranu souboru heslem lze použít jen s přidělenou licencí.

  Pozn.: Při tisku formulářových sestav do PDF se heslo zadává v dialogovém okně pro export do PDF na záložce "Security", položka "User password". Je-li uživatelské heslo vyplněno, pak je heslo vlastníka ("Owner password") číslo licence ZEIS. Z toho zároveň plyne, že bez přidělené licence nelze vytvářené pdf chránit heslem.

 • Tisk na místní tiskárnu ve vzdálené ploše – pro tisk na lokální tiskárnu v prostředí vzdálené plochy je nezbytné, aby na vzdáleném počítači byl nainstalován ovladač pro danou tiskárnu

 • Tisk na tiskárnu, jejíž název obsahuje diakritiku již funguje

 • 3.3.5.5. Výplatnice – tisk na tabelační papír Mzdová obálka - Ve formuláři výplatnice se nastaví přepínač výšky stránky na "podle výšky formuláře" a pro tisk na jehličkové tiskárně Epson se použije výstup na znakovou tiskárnu s definičním souborem "EPSON A6 ESC/P-L". Využitelná výška formuláře je max. 34 řádků, z toho 5 pro hlavičku a 27 pro propisovací část

 • 3.4.1.6. NEMPRI –generované XML je upraveno tak, aby se v případě nulového příjmu ze ZMR položka PrijemMalyRozsah vůbec negenerovala

 • 3.4.5.1. OZP – nové hodnoty za rok 2018, průměrná mzda nastavena na hodnotu 31225 Kč, formulářprozatím upraven pro výpočet, po zveřejnění bude upraven podle aktuálního formuláře MPSV

  D2 : K naplnění jedné OZP náhradním plněním je třeba odebrat výrobky nebo služby v objemu =  218575Kč bez DPH(31225*7)

  E2: Odvod do státního rozpočtu za jednu celou nenaplněnou OZP =  78063Kč(31225*2,5)

 • 3.6.2.8. Prohlášení poplatníka – nová sestava, protože se bude prohlášení poplatníka vyplňovat každý rok, lze zde vytisknout předvyplněný formulář s údaji, které má program o zaměstnanci k dispozici

  Pokud bude uživatel chtít vytisknout do formuláře i údaje o osobě, která s ním žije ve společné domácnosti, poprvé musí doplnit potřebné položky v MS 1.1.3.3. Daně (viz popis).

 • 3.6.2.9. Žádost o roční zúčtování- nová sestava - doplní se pouze hlavička, ostatní doplní zaměstnanec …

 • 3.6.4.5. Potvrzení pro exekutora – nová sestava, která obsahuje všechny aktivní (neuhrazené a neukončené) srážky, které klávesou F7 obsluha nabere z matričního souboru Trvalé srážky do seznamu, případně je doplní (F5) o dohodnuté srážky, které se provádějí automaticky (např. Odbory) nebo je sráží dokladem na základě dohody o srážkách (např. Obědy, stravenky..). Srážky, které nechce obsluha exekutorovi oznámit, odstraní ze seznamu klávesou F8.

 • 3.7.4.1. Vyúčtování srážkové daně, 3.7.4.2. Opravy srážkové daně - formuláře se proti roku 2017 nemění

 • 3.7.5.1. Vyúčtování zálohové daně – formulář se proti roku 2017 nemění

 • 3.7.5.2. Počet zaměstnanců – nový formulář (jen rok, číslo formuláře a odkazy) – opraven interval na rok 2018 (3.7.5. Vyúčtování zálohové daně - PrijemPocZam=Kc_ZAM_ZakladDane_Celkem)

 • 3.7.5.3. Nerezidenti, se nemění

 • 3.7.5.4. Opravy zálohové daně, 3.7.5.5. Opravy bonusu se nemění

Uzávěrky
 • Verze umožňuje provést měsíční závěrku za období 12/18 v 4.1. Měsíční uzávěrka.

Nastavení
 • 6.2.8. Zálohování - v této nabídce si můžete nastavit zatržítkem [Xintegrované zálohování do cloudu, které je v provozu bez smlouvy do 31.1.2019

  Smlouvu o poskytování datových služeb, Všeobecné obchodní podmínky a Zpracovatelskou smlouvu o zpracování osobních údajů najdete na https://www.avaxis.cz/registrace/

Zálohování S3 do privátního úložiště je šifrované. Bezpečnostní klíč má pouze uživatel, který tento Klíč zapíše do svého výtisku uzavřené smlouvy za účelem archivace pro případ ztráty klíče ze strany uživatele až po obdržení podepsané smlouvy ze strany poskytovatele datových služeb (AVAXIS.CZ s.r.o.).

Klíč může obsahovat čísla a velká i malá písmena (bez diakritiky). Do každé buňky pro svou potřebu uživatel vyplní maximálně jeden znak, obsadí 4 až 8 buněk.

Poprvé tento klíč zadá uživatel při dotazu programu: „Přejete si zadat tento klíč nyní“ při zálohování do cloudunebo předem při nastavení integrovaného zálohování do cloudu v modulu MZDY v menu 6.2.8. Zálohování.

Uživatel je povinen ověřit shodu Klíče ve své smlouvě a v programu MZDYV případě že si uživatel neověří shodu klíčů, nebude možné data při neshodě klíčů zpětně obnovit.

Zpracovatelskou smlouvu doporučuji vytisknout a zaslat vždy, pokud chcete, abych Vám nahlížela do dat při opravě nebo poradenství prostřednictvím programu TEAM VIEWER.Vzhledem k nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.2016/679 je nutné upravit Vaši vnitropodnikovou směrnici ke zpracování a ochraně osobních údajů (GDPR) o dodatek za účelemzakotvení práva poradce(třetí osoby)proVámi vyžádané nahlížení do osobních údajů Vašich zaměstnanců včetně zpracování, upravených Zpracovatelskou smlouvouBez této smlouvy a dodatku ve Vaší vnitropodnikové směrnici ke GDPR dochází k porušení podmínek GDPR z Vaší strany v případě, že poradce (v současné době Ing. Helena Plavecká, metodik modulu ZEIS-MZDY) bude prostřednictvím programu Team Viewer nahlížet a zasahovat do osobních údajů Vašich zaměstnanců. Doporučuji tuto smlouvu (v modifikovaném tvaru) rovněž uzavřít s Vašimi poradci z firem, jejichž prostřednictvím uzavíráte licenční smlouvy k užívání programového vybavení ZEIS, případně na inženýrské služby, neboť jejich zaměstnanci rovněž nahlížejí do osobních dat Vašich zaměstnanců (případně je zpracovávají) .

Tato smlouva mimo jiné ošetřuje i zálohování dat z modulu MZDY do datového úložiště v cloudu (privátní datové úložiště).

Výše uvedené smlouvy obdrželi uživatelé v gesci firmy MAP s.r.o. již s licenčními smlouvami s firmou PROFEX AM s.r.o. na rok 2019.

 • 6.4.1. Číselníky vlastní – zaručená mzda

V období 12/18 je aktualizován číselník Zaručené mzdy  na dotaz při reinstalaci verze – bude se reinstalovat pouze jedenkrát,pokud budete doplnění číselníku v období 12/18 požadovat při reinstalaci verze 28.14.

Pokud si reinstalaci nevyžádáte, musíte číselník v období 01/19 doplnit sami.

Bohužel, další pracovní doby do číselníku nebudeme zatím zavádět, museli bychom mimo jiné (úpravy v MS Pracovní doba) přepracovat celou kontrolu na zaručenou mzdu při výpočtu hrubých mezd.

Zaručená mzda §3

Skupina prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy – 40 hod. týdně

38,75 hod.

37,5 hod

v Kč za měsíc

v Kč za hodinu

v Kč za hodinu

v Kč za hodinu

St.

MesMzda

HodMzda1

HodMzda2

HodMzda3

1.

13 350

79,80

82,40

85,20

2.

14 740

88,10

91,00

94,00

3.

16 280

97,30

100,50

103,80

4.

17 970

107,40

110,90

114,60

5.

19 850

118,60

122,50

126,60

6.

21 900

130,90

135,20

139,70

7.

24 180

144,50

149,20

154,20

8.

26 700

159,60

164,80

170,30

§ 7

668

7,98

8,24

8,52

Období zpracování 01/19

Matriční soubory
 • V této verzi lze provádět aktualizaci matričních souborů. Nejprve je však nutné spustit 4.3. Uzavření roku 2018.

Pořízení a zpracování
 • V této verzi nelze pořizovat a zpracovávat měsíční data v období 01/19

Výstupy
 • 3.6.2.1. Potvrzení o zdanitelných příjmech 2019 – zálohová daň – nový formulář pro rok 2019

 • 3.6.2.5. Potvrzení o zdanitelných příjmech 2019 – srážková daň – nový formulář pro rok 2019

Uzávěrky
 • 4.3. Uzavření roku 2018

 1. provede aktualizaci Nezabavitelných částek a Existenčního minima, pokud není zapnuta [ ]Ochrana.

 2. provede přepočet v MS 1.1.B. Průměry.

 3. Připraví data pro roční zúčtování daně

Nastavení 2019
 • 6.3.1. Přepínače v období 01/19 se částečně zaktualizují již verzí 28.14., konečná aktualizace v období 01/19 se provede až po vyhlášení nezabavitelných částek, které je nutné mít před 4.3. Uzavření roku 2018

Položka změny pro rok 2019

Hodnota

Poznámka

Zpracování └ Čisté mzdy

Nezabavitelná částka na povinného

6428,67

Od 1.1.2019

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu

1607,17

Od 1.1.2019

Srážka bez omezení nad

9643

Od 1.1.2019

Zpracování └ Čisté mzdy - Pracovní doba

Dny

Hodiny

Jednosměnný

251

2008

Dvousměnný

251

1945,25

Třísměnný

251

1882,5

PD včetně svátků

261

2088

Zpracování └ Daně

Mez pro solidární daň

130796

Od 1.1.2019

Minimální příjem pro výplatu daňového bonusu

6675

Z daňové tabulky od 1.1.2019

└ Průměry sociální

1.redukční hranice pro nemocenské

1090,00

Od 1.1.2019

1.redukční hranice pro náhradu

190,75

Od 1.1.2019

2.redukční hranice pro nemocenské

1635,00

Od 1.1.2019

2.redukční hranice pro náhradu

286,13

Od 1.1.2019

3.redukční hranice pro nemocenské

3270,00

Od 1.1.2019

3.redukční hranice pro náhradu

572,25

Od 1.1.2019

└ Pojištění

Zaměstnání malého rozsahu

3000

Od 1.1.2019

Minimální vyměřovací základ pro ZP

13350

Z daňové tabulky od 1.1.2019

Maximální vyměřovací základ pro SZ

1569552

Od 1.1.2019

Vyměřovací základ pro odvod ZP za státní pojištěnce

7540

Z daňové tabulky od 1.1.2019

Ostatní nové hodnoty v modulu MZDY:

   

3.4.5.1. Oznámení o plnění povinného podílu OZP (období 12/18)

průměrná mzda 1.-3. čtvrtletí

31225

 


ZMĚNY OD VERZE 28.10.

Matriční soubory
 • Informace: 1.1.B. Průměry pracovněprávní – výpočet pracovněprávních průměrů u konta pracovní doby: Při měsíční uzávěrce se u zaměstnanců s kontem pracovní doby neaktualizují pracovněprávní průměry po dobu vyrovnávacího období, pokud je nastaveno vyrovnávací období v 6.3.1. Přepínače – Průměry pracovněprávní a zároveň mají zaměstnanci s kontem PD nastaveno v 1.1.B. Průměry vyrovnávací období implicitní (z přepínačů) nebo stanovené odlišně od-do v MS Průměry.

  § 354 ZP Rozhodné období 

  (4) Při uplatnění konta pracovní doby (§ 86 a 87) je rozhodným obdobím předchozích 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích před začátkem vyrovnávacího období (§ 86 odst. 3).

  Příklad: Vyrovnávací období bylo stanoveno od 1.12.2017 do 30.11.2018. Rozhodné období je od 1.12.2016 do 30.11.2017 a vypočtený průměr bude platit pro období 12/17 až 11/18.

  V případě, že budete uplatňovat konto pracovní doby, raději konzultujte se svým poradcem ZEIS nebo se mnou.

 • Do matričního souboru Trvalé přídavky byly do výběru druhů mezd doplněny DM 172,176,177 (odměny statutárů) a 179 (motivační příspěvek), aby nemusely být pořizovány, pokud u nich nesledujete odpracované dny a hodiny (např. Odměny členů představenstva). Pokud sledujete odpracované dny a hodiny, je nutné tyto druhy mezd pořizovat v 1.2.1. Základní pořízení.

  POZOR, hodnota v Kč se uvádí v MS Trvalé přídavky do položky Splátka!!!

Pořízení a hrubé mzdy
 • POZOR, od 1.6.2018 se mezi doby považované za výkon práce pro účely dovolené posuzují jako výkon práce. V§ 216 odst. 2 ZP se mimo jiné doplnila doba poskytování dlouhodobé péče v případech podle zákona o nemocenském pojištění:

  (2)Pro účely dovolené se za výkon práce nepovažuje doba zameškaná pro důležité osobní překážky v práci, pokud nejsou uvedeny v prováděcím právním předpisu (§ 199 odst. 2). Doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, a doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzniklého při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, doba poskytování dlouhodobé péče v případech podle zákona o nemocenském pojištění, doba ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona o nemocenském pojištěnía doba péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o nemocenském pojištěníse pro účely dovolené posuzuje jako výkon práce.

  Z výše uvedeného vyplývá, že u DM 415 Ošetřovné a 417 Dlouhodobé ošetřovné se při pořízení negeneruje DM 1458 Pracovní dny a hodiny pro krácení dovolené (tj.zameškané dny a hodiny z těchto důvodů), takže z výše uvedených důvodů se od 1.6.2018 dovolená NEKRÁTÍ!!!

Čisté mzdy
 • Při výpočtu čistých mezd se provádí optimalizace vyloučené doby při souběhu celoměsíční nemoci a pojistného příjmu (např. Prémie), kdy se vyloučená doba pro ELDP (DM 1192) převádí na vyloučenou dobu pro nemoc DM1193).

Výstupy
 • 3.4.1.6. Příloha k žádosti o dávky – NEMPRI – s platností od 1.6.2018 se vytváří XML soubor v nové struktuře. Podrobnosti o kontrolách najdete na stránkách ČSSZ, k dlouhodobému ošetřovnému se uvádí:

3. Pro dávky ošetřovného (typDavky OCR) je v případě českého nebo slovenského potvrzení povinné číslo rozhodnutí (potvrzení) a má tvar ČPN pro papírové formuláře:

 a. NNNNNNNA (tzn. 7 číslic + 1 písmeno)

 b. NNNNNNA (tzn. 6 číslic + 1 písmeno)

Písmena ve všech případech A-Z nebo Č, vždy velká, mimo písmen D, L, O, vyhrazených pro dlouhodobou péči.

Pro dávky dlouhodobé ošetřovné (typDavky DLO) je v případě českého potvrzení povinné číslo rozhodnutí (potvrzení) a má tvar NNNNNNNA, kde N je číslice 0-9 a A je jedno z písmen D, L nebo O.

 • 3.6.4.4. Neodpracované dny a hodiny: V návaznosti na změnu zákona je změna v hlavičce sestavy a v nápočtu do sloupců sestavy pro dny i hodiny:

 • Celkem = součet sloupců = nemoc + (pracovní úraz (PÚ)+ ošetřovné (OČR)) + náhrada při nemoci a pracovním úrazu + mateřská dovolená (MD) + (vynětí+ neomluvená absence(A)))

Nastavení
 • OBECNĚ: Veškerá nastavení, která upravujeme s novou verzí se nastaví VŽDY v období, ve kterém se reinstalace provádí, a to VŽDY při prvním spuštění nové verzePokud se vrátíte do předchozího období a znovu uděláte uzávěrku, všechna nová nastavení se přepíší!!!! Takto to bude fungovat i nadále. 

  V případě, že se vracíte do dřívějších období jen pro nějaké sestavy, není problém přecházet mezi jednotlivými obdobími nabídkou 
  6.1. Zpracovávané období.

  V případě, že se musíte vrátit do starších období, které budete znovu uzavírat, obraťte se nejprve na svého poradce ZEIS nebo na mně, pokud byla v mezidobí vydána nová verze (nebo si nejste jisti).

  Příklad: V období 05/18 účetní reinstalovala verzi 28.12. Pak zjistila, že zaměstnanec neměl neschopenku do 29.4., ale pouze do 27.4., v pondělí 30.4. již normálně pracoval.
  Samozřejmě je lépe vzhledem k vyloučené době provést ještě opravu období 04/18, aby byla zaznamenána na mzdovém listě a jinde. Pokud by účetní znovu provedla uzávěrku za období 04/18, mzdový list a všechny nápočty by sice měla dobře, ale ztratila by všechna nová nastavení od období 05/18, protože v období 05/18 byla reinstalována nová verze.

 • 6.3.1. Přepínače – opravena hodnota přepínače Čisté mzdy - Nezabavitelná částka – vyživovaná osoba na hodnotu 1556,33 Kč, omlouvám se za překlep, na výpočet celkové nezabavitelné částky to nemělo vliv, vždy se zaokrouhluje na Kč směrem nahoru.

 • 6.3.5. Intervaly DM

1. Výstupy – 3.3.5.8. Souhrnný přehled plateb – znovu nastavení pro položky

Exekuce=524,525,527
Insolvence=526
Jiné pohledávky=539
 

PenzPripoj=KC_PPV_Prispevek_PP,KC_ZAM_Srazky_Penzijni
PenzPripojPrac=KC_ZAM_Srazky_Penzijni
PenzPripojPod=KC_PPV_Prispevek_PP

2. Výstupy - 3.6.4.4.Neodpracované dny a hodiny

Nemoc=1450
PU_OCR=1453,1457
Nahrada=260
MD=1454
Vyneti_A=1451..1452,1455..1456

 • 6.4.1. Číselníky

  1. Druhy mezd – upraveny DM 172,176,177,179 pro možnost zadání opakujících se odměn do MS Trvalé přídavky

 • 2. Řádky mzdového listu – upraven řádek 157, kde se uvádí měsíční daň v příslušném období: ř.157=KC_ZAM_DanZalohova_Vypoctena,KC_ZAM_DanSrazkova_Vypoctena 
  do ř. 160 se uvádí odvedená daň po odpočtu vratky daně z RZ, bonusu a případných oprav daně z minulého roku
  do ř. 161 a 162 se uvádí odvedená daň zálohová a srážková, ř. 160=ř.161+ř.162

 • 6.5. Obsluha – od této verze je zavedeno povinné přihlašování do programu MZDY. POZOR: Heslo není povinné, takže je na Vás, abyste si heslo pro přístup do modulu MZDY zadali sami. Pokud máte aktivní obsluhy, nic se pro Vás nemění, Pokud obsluhy nemáte, tak se aktivují při prvním spuštění, program obsluhy umožní resetovat na výchozí seznam s prázdnými hesly.

Různé
 • 5.5.3. Záznam spuštěných akcí – bylo přidáno zaznamenání každé spuštěné akce z menu. Každý záznam obsahuje kromě popisu spuštěné akce i časové razítko, období a uživatele. Záznamy se uchovávají bez ohledu na období.Lze prohlížet, vyhledat určité datum a vytvořit sestavu všech nebo jen určitých záznamů. Příležitostně se při měsíční uzávěrce odstraní záznamy starší 3 let. Soubor se zálohuje, neobnovuje se.

 • 5.6. Informační soubor – od této verze se odesílá šifrovaným spojením.

 

 ZMĚNY OD VERZE 28.08.

 • Čisté mzdy - zpracování daní – do příkazu k úhradě zahrnuty i daně z dividend.

 • Výstupy – 3.7.5. Vyúčtování zálohové daně Nerezidenti – v období 12/17 upraveny intervaly (v 6.3.5.) pro nápočet :

3.7.5.3.Vyúčtování zálohové daně - Nerezidenti

-NerUhrnPrijmu=KC_ZAM_HMCelkem

-NerUhrnZdanPrijmu=5000,5010

-NerPrijemStatutari=177

-NerDaneZal=500,509

-NerDaneSraz=503

-NerDnyPrace=PD_PPV_HrubaMzda

Pro nápočet do příslušných položek u všech zobrazených nerezidentů (v seznamu jsou VŠICHNI) se použijí klávesy Shift-F_7. Nerezidenti, kteří nemají žádné obsazené položky, se do přílohy č.2 nenačtou.

 • Výstupy – 3.3.5.8. Souhrnný přehled plateb

Do sestavy se chybně načítal podnikový příspěvek na penzijní připojištění - opraven Interval (v 6.3.5.) PenzPripojPod=KC_PPV_Prispevek_PP.

Exekuce na žádost uživatelů byly rozděleny:
Exekuce=524,525,527
Insolvence=526
Jiné pohledávky=539

Do sestavy se načítá srážková daň z dividend.

Různé

 • Pokud chcete vypočítávat příspěvek na penzijní připojištění procentem i z odměn statutárních orgánů, nastavte si v 6.3.5.

 |-Zpracování
 | |-Penzijní připojištění
 | | +-HrmzZaklPPProc=110..167,172,176,177,180..193
 • Do časopisu PROFEX se omylem dostala pouze první stránka z tiskopisu Žádost o lékařský posudek. Přílohy z lednového semináře 2018 si můžete stáhnout zde.

 • Opět nás čeká změna NEMPRI (Příloha k žádosti o dávku) - dostanete novou verzi, čekáme na definici pro odesílaný soubor, aby se neopakovala situace z počátku letošního roku. Podrobnosti naleznete na stránkách ČSSZ.

 • ELDP 2017, nápočty DRMZ 2018 – program nevyřazuje vyloučenou dobu pro důchodové pojištění při souběhu pracovní neschopnosti celý měsíc a příjmu (např.prémie), bohužel Vám rok 2017 již nemůžeme opravit vzhledem ke krátkému termínu pro předání ELDP (konec dubna). Překontrolujte důkladně všechny zaměstnance, kteří měli tento souběh (program v sestavě 3.6.4.1.1. Podklad pro ELDP upozorňuje na nesrovnalost ve vyloučené době: !!), a opravte přímo ELDP za rok 2017. Nápočty pro rok 2018 opravíme v další verzi a zároveň ošetříme v programu korektní nápočet vyloučené doby.

 • Pro testování zálohování do cloudu byla prodloužena testovací doba do 31.5. 2018.


ZMĚNY OD VERZE 28.04.

 • Opraven výpočet solidární daně.

 • Lze odeslat Přílohu k žádosti o dávky NEMPRI a ostatní elektronická podání (ONZ, PVPOJ, ELDP) pro ČSSZ.

Pořízení

 • Opraven import do pořízených dat.

Hrubé mzdy

 • Odstraněno dodatečné směrování hrubé mzdy z DRMZ 123 dle číselníku Směrování nákladů (ZaStrOJ2-Výkon), směrování z pořízeného dokladu má přednost.

Čisté mzdy - zpracování daní

 • Daňový bonus se počítá i u dohod o provedení práce.
 • Počítají se superhrubé mzdy a daně u všech typů pracovněprávních vztahů:

Nově nastaveny intervaly:
PPV_DAN_ZM=111..254,511..623,911..924
PPV_DAN_DPP=435
PPV_DAN_SR=711..749,811..844

Pro jednoduchost jsem Vám upravila intervaly a připojila tabulku: jaký DRMZ pro které PPV použít, protože předpokladem správného výpočtu daně je správné použití druhu mzdy za výkon práce nebo funkce v příslušném PPV.

Ve zpracování daní v roce 2018 je na místě pečlivé zadávání údajů vzhledem k aplikaci §6 odst. (4), zejména vzhledem k novému písm. b).

Jak jsme probírali na semináři,

pokud zaměstnanec má učiněno prohlášení k dani, nic se nemění, pokud není nerezident, má vždy zálohovou daň ze všech příjmů z pracovněprávního vztahu (kromě dividend), ve vazbě na následující jsme i tento typ danění museli přepracovat;

pokud zaměstnanec nemá učiněno prohlášení, dohoda o provedení práce musí být evidována zvlášť (PPV_DAN_DP), protože se testuje na mez pro srážkovou daň (10 000 Kč);

pokud zaměstnanec nemá učiněno prohlášení, součet příjmu z pracovního vztahu (PV_DAN_ZM) + příjmu z odměny statutára (PPV_DAN_SR) se testuje na mez pro srážkovou daň (2500 Kč).

Co má program udělat, když pro odměnu správní rady v PPV z (PPV_DAN_SR) použijete druh mzdy určený pro měsíční mzdu (122) nebo pro dohodu o provedení práce (170). Bude to testovat na 2500 nebo na 10 000 Kč. Nebo si jen tak řekne, je to všechno odměna správní rady, tak na 2500? nebo je to dohoda o provedení práce, tak na 10 tis.?

Příklad 1 : Statutárovi CZ bez daňového prohlášení s PPV 711 pořídíte dohodu o provedení práce DM 170, byť by byla 2000,- Kč, odvede se z ní oboje pojistné SP (není to malý rozsah) a ZP (dopočet do minimální mzdy) – program ji detekuje jako odměnu správní rady a vypočte se z ní srážková daň 15%, protože tato osoba neučinila daňové prohlášení.

Pokud bude DRMZ 170 ve správném PPV 435, program zahrne DPP do 10 tis. Kč a vypočte ji bez odvodů a se srážkovou daní.

Příklad 2: Statutárovi CZ s PPV 711 bez DP pořídíte časovou mzdu DRMZ 120 ve výši 2000 Kč. Program vypočte oboje odvody a srážkovou daň 15%.

Abychom omezili možnost, že nebude správně odvedena daň, bez ohledu na DRMZ jsme zahrnuli všechny příjmy, do kategorie podle PPV:

Doufám, že chápete, že je správné zadání vstupních údajů více než důležité, a tak, prosím, začněte u sebe:

Interval

PPV

Druh mzdy

PPV_DAN_ZM

Napočítává se DRMZ 5002měsíční základ zálohové daně

111..254, 521..524, 911,913,914,923,924

Všechny druhy mezd kromě dále uvedených

611..623, 921,922,

171 Dohody o pracovní činnosti

345

168 Produktivní práce učňů a studentů

PPV_DAN_DP

435

170 dohody o provedení práce

Napočítává se DRMZ 5004 měsíční základ z DPP

PPV_DAN_SR

Napočítává se DRMZ 5003 měsíční základ správní rady

711,714,721,724,749

172 (odměny osob pověřených obchodním vedením firmyna základě smlouvy o výkonu funkce, mandátní smlouvy, příkazní smlouvy, případně jiné)

176 (odměny společníků s.r.o., členů družstva a komanditistů, pokud vykonávají pro společnost práci a nemají pracovní smlouvu, DPP nebo DPČ), - kromě jednatelů

177 (odměny jednatelů)

811,814,824

172 (odměny osob pověřených obchodním vedením firmy na základě smlouvy o výkonu funkce, mandátní smlouvy, příkazní smlouvy, případně jiné)

177 (odměny členů statutárních orgánů právnických osob - musíte doplnit dny, ve kterých byla činnost vykonávána, vzhledem k naplnění sl. 19 Přílohy č. 2 NEREZIDENTI k vyúčtování zálohové daně, kde musíme sledovat počet dnů, po které byla činnost vykonávána (dosud není jasné, zda se jedná o kalendářní nebo pracovní dny).

812,822,

176 (odměny společníkůs.r.o., členů družstva a komanditistů(pokud vykonávají pro společnost práci a nemají pracovní smlouvu, DPP nebo DPČ) - kromě jednatelů)

844

172 (odměny neuvolněných zastupitelů – je to stejné jako u osob pověřených obchodním vedením, nemám volný druh mzdy pro speciální přístup)


Do některé z dalších verzí Vám programátoři vytvoří filtr pro pořízení správných druhů mezd do správných PPV.

Pro 01/18 je téměř pozdě, proto, prosím, vytiskněte sestavu 3.3.4. Sumární čisté příjmy, poté nainstalujte verzi 28.06. v období 01/18, přepočtěte hrubé a čisté mzdy, znovu vytiskněte sestavu 3.3.4. Sumární čisté příjmy a překontrolujte DRMZ 568,569,572,573 a 576 (doplatky). Pokud Vám vyjdou hodnoty stejné, oba jsme pracovali dobře. Pokud Vám vyjdou hodnoty různé, jeden z nás udělal chybu a je třeba ji opravit. Snad se nám to podařilo netradičním řešením, pokud ne, projděte Vaše PPV a použité DRMZ, opravte dle výše uvedeného a znovu přepočtěte. Pravděpodobně najdete rozdíly v dani u zaměstnanců s odměnami správní rady a DPP (bonusy). Pokud si nebudete vědět rady nebo se Vám nebude něco zdát v pořádku, budu v pondělí od 7 hodin celý den na telefonu 602270713, určitě to dáme dohromady. Až si budete jisti, že je vše OK, zaúčtujte a proveďte měsíční uzávěrku za období 01/18 a přejděte do období 02/18.

Kdo nemá statutáry nebo DPP s bonusy, může klidně přepočítat, zkontrolovat doplatky, zaúčtovat a přejít do období 02/18.

Výstupy

 • 3.8.D. Dotazník ÚP- opraven chybný test na ukončení pracovního poměru k 31.12. příslušného roku (byla-li tato položka doplněna v MS Pracovní vztahy, zaměstnanec se zpravidla do stavu k 31.12.RRRR nezapočetl).

 


ZMĚNY OD VERZE 28.02.

 

Pořízení

 • 1.2.3. Pořízení – Pracovní neschopnosti a náhrady: od období 02/18 můžete pořizovat DM 416 Otcovská, od období 06/18 DM 417 Dlouhodobé ošetřovné.

  POZORNĚ pořizujte datum OD - DO nejen u běžných nemocí, ale zejména u pokračovacích nemocí. Vždy kontrolujte na neschopenku nebo u Otcovské 7 dní.

Výstupy

 • 3.4.1.6. Příloha k žádosti o dávku - NEMPRI lze odeslat na portál.

 • 3.4.1.7. a 3.6.4.8. Opis srážek pro OSSZ a Zápočtový list – do tabulky srážky doplněn účel srážky (název druhu mzdy – např. Srážka přednostní exekuce).

 • 3.4.5.6. Oznámení stavu zaměstnanců –doplněn tiskový formulář, doplněn výběr (*)pouze zaměstnanci se smlouvou(s pracovní smlouvou, aby počet zaměstnanců korespondoval s 3.4.5.1.), pokud obsluha nezatrhne (*) pouze zaměstnancise smlouvou, uvede sezde počet zaměstnanců včetně DPP, DPČ a se smlouvami o výkonu funkce.

 • 3.6.1. Mzdové listy – úplný mzdový list – dny nemoci položka Celkem dny(v období):

Neschopnost od-do    Typ dávky                       Doklad    Likvidace   UP      Celkem dny Dny od počátku  Celkem Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.10.17-31.10.17 400 PN - Nemoc        00171001 31.10.17 UP     15       15    5298

01.11.17-30.11.17 400 PN - Nemoc        00171102 30.11.17 UP     30       45     0

01.12.17-31.12.17 400 PN - Nemoc        00171203 31.12.17  P     31       76     0

 • 3.6.3.3., 4. Potvrzení o příjmu pro sociální dávky od 12/2017 a pro rok 2018

Doklad o výši čtvrtletního příjmu:

Pokud nemá účetní příslušný tiskopis (17 10 01 214 C), může si ho vytisknout ze stránek:

https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/welcome/forms.jsp?NID=EFOKdavky.Potvrzeni.Prijem.XPrijC

Mzdy ZEIS vyhotovují potvrzení v období 12/17 v menu 3.6.3.3. Potvrzení pro sociální dávky za vybrané období – čtvrtletí, má li zaměstnanec v příslušném čtvrtletí více PPV, uvede se doba jejich trvání do více řádků. Takési mzdová účetní může zobrazit pro vybraného zaměstnance 3.6.3.4. Přehled potvrzení pro sociální dávky za vybrané období – čtvrtletí, a údaje vepsat údajedo tiskopisu:

Zaměstnanec                    RZ  PPV   Od   -  Do    
příjem                             a1      ab 
----------------------------------------------------------------------------------------
Nový Zaměstnanec         01110 820616/9999 A 111/01 24.07.2011 -  . .  
                           622/03 19.03.2010 -  . .  
měsíc 1 (10/2017)                       52495.00     0.00
měsíc 2 (11/2017)                       78873.00     0.00
měsíc 3 (12/2017)                       56055.00     0.00
Legenda:
RZ  A - zaměstnanec žádá o roční zúčtování
a1 - příjem
ab - náhrada za nemoc

POZOR: Tato potvrzení neobsahují příjem za práci učňů a studentů z praktického vyučování, které byste měli potvrdit na straně 4/4 formuláře v oddíle K do řádku o3, vzhledem k tomu, že se z tohoto příjmu neodvádí ani jedno pojistné ani daň. Podklad pro výši najdete na MZDOVÉM LISTĚ učně/studenta.

POZOR: Neuzavírejte na tuto činnost dohody o provedení práce, nemusíte mít podepsané prohlášení k dani, pokud máte rámcovou smlouvu se školou, použijte PPV 349 a pro odměnu druh mzdy 178.

 • 3.6.6.4. Přehled pro vedoucí – doplněn o sloupec Čerpané SD (sick days) – popis možností v časopise PROFEX MZDY 2018

 • 3.8.D. Dotazník ÚP(pravidelný Monitorovací dotazník (každý ÚP má jiný termín během února RRRR) -

********************************************************************************
* Firma a.s.        Monitorovací dotazník ÚP      Strana:   1/1 *
* IČ: 00000004        ke dni 31.12.2017        Období:  12/17 *
* MZDY 28.04.                         04.02.18 06:25 *
**XXX 0000004************************************************************3.8.D.*
            Okres: 3604 - Jičín (CZ0522)            
                          celkem   muži   ženy
--------------------------------------------------------------------------------
počet pracovníků ve fyzických osobách:         43    28    15
počet zaměstnanců v přepočteném počtu:        42.80   28.00   14.80
osoby se zdravotním postižením:             1     0     1
osoby s těžkým zdravotním postižením:          0     0     0
osoby ve věku 55+:                   14    10     4
pracující v důchodovém věku (65+):            0     0     0

cizinci - občané Slovenské republiky:          1     1     0
cizinci z EU/EHP a Švýcarska (mimo SK):         0     0     0
cizinci z ostatních zemí:                0     0     0
nejčastější státní příslušnost cizinců:         SK

zaměstnanci na zkrácený úvazek:             1     0     1

vzdělání - základní a bez vzdělání:           1     0     1
vzdělání - vyučení bez maturity:            29    21     8
vzdělání - vyučení s maturitou:             1     0     1
vzdělání - střední s maturitou:             10     5     5
vzdělání - vyšší odborné:                0     0     0
vzdělání - vysokoškolské:                2     2     0

CZISCO 1 - Zákonodárci a řídící pracovníci:       2     2     0
CZISCO 2 - Specialisté:                 4     3     1
CZISCO 3 - Techničtí a odborní pracovníci:        3     1     2
CZISCO 4 - Úředníci:                   0     0     0
CZISCO 5 - Pracovníci ve službách a prodeji:       0     0     0
CZISCO 6 - Kvalifikovaní pracovníci:          18     7    11
CZISCO 7 - Řemeslníci a opraváři:            9     9     0
CZISCO 8 - Obsluha strojů a zařízení, montéři:      5     4     1
CZISCO 9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci:     0     0     0
===============================================================================

Tento podklad pro dotazník se zpracovává

 1. podle jednotlivých okresů ve vazbě na položku MS 1.1.3.3. Daně –Místo výkonu prácea číselník 6.4.2. Obce,kde je vazba obec-okres, předpokládá se správné vyplnění položky ZÚJv číselníku Místa výkonu práce

 2. podklad je vytvořen pro tabulky 2,3,5 a 6 monitorovacího dotazníku, korektní rozbor lze provést pouze z korektně vyplněných dat:

 3. do sestavy se podle pokynů ÚP zahrnují: „1)kmenoví zaměstnanci; mají pracovní poměruzavřen přímo se zaměstnavatelem, nezapočítávají se pracovníci na další pracovní poměr, na dohody, osoby na mateřské a rodičovské dovolené“. Má-li zaměstnanec více pracovních poměrů, bere se pro účely zápočtu první pracovní poměr v pořadí 1xx,2xx,5xx,9xx), počty ve sloupcích muži - ženy se stanovují podle MS 1.1.2. Osobní údaje položka Pohlaví

 4. přepočet na plně zaměstnané se provádí metodou FTE podle úvazku: (MS 1.1.A. Pracovní doba - položka Úvazek po zkrácení) Příklad: zaměstnanec má sjednán 30 hodinovou pracovní dobu, započte se: 0,75 podle nastavení položky Úvazek po zkrácenív MS 1.1.A. Pracovní doba (stav k 31.12.RRRR).

 5. OZPse stanovují podle aktivního záznamu v MS 1.1.4. Důchody a slevy (typ X a Y), pro těžší (typ Y)

 6. osoby 55+se stanovují podle roku narození (RRRR-55)

 7. osoby v důchodovém věkuse stanovují podle roku narození (RRRR-65) protože v MS 1.1.4. Důchody a slevy nemáte uvedené starobní důchody vůbec nebo zpravidla nedoplňujete položkuDatum nároku.Proto jsme použili metodiku CSÚ: „Poproduktivní spodní hranice je v současnosti určena věkem 65 let.“ Máte-li s tím problém, klidně přepočítejte starobní důchodce růčo.

 8. cizincestanovujeme podle položky MS 1.1.2. Osobní údaje -Občanství ,jejich další členění podle číselníku Státní příslušnosti (kromě Slováků a Švýcarů)

 9. osoby se zkráceným úvazkem vyhledáváme podle MS 1.1.A Pracovní doba - položka Úvazek po zkrácení

 10. vzdělání se rozboruje podle položky MS 1.1.D. Kvalifikace – Vzdělání dosažené

 11. struktura pracovního zařazení se rozboruje podle MS 1.1.7. Pracovní vztahy – položka CZ-ISCO.

Čisté mzdy

 • 3.5.5.7. Příkazy k úhradě - Agenda Soubor pro Asociaci PFCR

 1. pokud je IČ penzijního fondu kratší než 8 znaků nedorovnává se zleva mezerami.

 2. mzdy generují pouze soubor formátu A s příspěvky zaměstnavatele a zaměstnanců jednou hromadnou  platbou (variantaC). Podle toho je třeba správně určit název souboru (VS bez úvodních dvou nul + měsíc + .hpa). 

Nastavení v období 01/2018

6.3.1. Přepínače- oprava položky Pracovní doba – PD včetně svátků = 261

6.3.5. Intervaly

Rozsáhlá úprava intervalů DM, zejména vzhledem ke změně výpočtu daní a změně druhů mezd (zejména DM193,196)

6.4.1. Číselník DM –změna a doplnění v období

Aktualizovány popisy u DM 172,176,177

Aktualizován výpočet u DM 178

DM 193 - Zdravotní volno(DM 193má vlastnosti jako DM 192 Dovolená dle plánovacího kalendáře) – bližší popis viz časopis PROFEX (únor 2018 ke mzdové problematice)

DM 196 - Vojenské cvičení(přesun z DM 193)

Dále znovu aktualizovány:

DM 228,229 Odstupné

DM 416 – Otcovská (pořizovat až od 1.2.2018)

DM 417 – Dlouhodobé ošetřovné (pořizovat až od 1.6.2018)

DM 500..509 Daně

DM 940..950 Opravy základů

Nápočtové druhy mezd DM 5000..5999, odstraněny DM 5800,5805,5815,5835,6010,6021,6060

Oprava textuz verze 28.02.:

 1. Doplněny

e) 5802Zaokrouhlený základ zálohové daně na 100 Kč nahoru, srážkové daně se zaokrouhlují už při superhrubé mzdě (DM 5800 byl odstraněn)

6.4.1. Číselník Řádky mzdového listu a číselník Položky výplatnice

Opraveny některé položky pro rok 2018 vzhledem k úpravám číselníku druhů mezd.


ZMĚNY OD VERZE 27.02.

Výstupy

 • 3.8.5. ISPV – doplněny položky NAZPOZ a OBORVZD do souboru pro ISPV, klidně odešlete, položka OBORVZD se v období 06/17 nekontroluje, pro 12/17 bude třeba udělat ještě více úprav a doplnění v MS 1.1.D. Kvalifikace. Do položky NAZPOZ se doplňuje název profese z matričního souboru Pracovních vztahy.

 • 3.4.2. Zdravotní pojištění - Přehled za podnik – do Přehledu pro jednotlivé ZP (formuláře i soubory) se do položky Číslo plátce pojistného od této verze doplňuje IČO + Číslo OJ pro hlášení ZP z přepínačů (výchozí je 00).

  !!!!!! Máte-li jiné číslo, překontrolujte, případně doplňte.

Nastavení

Přepínače
 • Zpracování – Pojištěnídoplněna položka Číslo OJ pro hlášení ZP (implicitně 00).

 • Zpracování – Daně – Zvýhodnění a bonusy: S platností od období 07/17 se zvyšuje daňové zvýhodnění na děti:

Od 1.7.2017

 

ZTP-P

Jedno dítě

1117,- Kč

2234,- Kč

Druhé dítě

1617,- Kč

3234,- Kč

Třetí a další dítě

2017,- Kč

4034,- Kč

 


ZMĚNY OD VERZE 27.00.

Čisté mzdy

 • Při zpracování srážek v čistých mzdách opraveno nejednoznačné číslo záznamu, které způsobovalo v mimořádných případech chybu při aktualizaci matričního souboru srážek pro následující období.

Výstupy

 • 3.6.4.5. Přehled čerpání dovolené – do položky Dny dovolené letošní se zahrnuje i dovolená Za odpracované dny.
 • 3.4.5.1. Oznámení OZP – opraveno zaokrouhlování v setinách, v některých případech se projevil rozdíl 1 setiny.
 • 3.4.3.5.,6. Žádost o bonus – doplněny formuláře pro rok 2017.
 • 3.8.3. Podklad pro výkaz UNP – opraven nápočet v řádcích 226_01 a 226_02, kam se chybně napočítávaly koruny místo hodin.
 • 3.5.7. Příkazy k úhradě – upraveno formátování neznámého čísla účtu pro Finance.
 • Aktualizována externí tisková aplikace na verzi 1.20, která zajišťuje kvalitnější výstup do PDF formátu u tištěných formulářů.

Čekali jsme na schválení novely zákona o daních z příjmů, daňový balíček bude pravděpodobně až od 1.5. resp. 1.7.2017. Minulý týden vrátil Senát Poslanecké sněmovně zákon s pozměňovacími návrhy a to především ve věci posunutí jeho účinnosti.

Pokud se nevyskytne nic zásadního, obdržíte další verzi až s touto novelou.


ZMĚNY OD VERZE 26.18.

Hrubé a čisté mzdy

 • Při výpočtu hrubé mzdy se v období 01/17:

 1. pro kontrolu na zaručenou mzdu se použijí hodnoty platné od 1.1.2017 i pro osoby zdravotně znevýhodněné

 • Při výpočtu čisté mzdy se v období 01/17:

 1. bere se v úvahu doplatek do minimálního vyměřovacího základu na VZP i u dohod o provedení práce – POZOR, tato situace nastává jen v případech, pokud DPP přesáhne 10 tis. Kč a zaměstnanec se stává pojištěncem. Nedoloží-li zaměstnanec příslušné doklady, obsluha nechá provést dopočet.

Výstupy

 • 3.3.5.8. Souhrnný přehled plateb – pokud zaměstnavatel neměl v příslušném čtvrtletí vyměřovací základ pro ZPO (SP), na příkaz k úhradě se dopočetlo 100 Kč, ale ty se nezobrazily v této sestavě. Pokud je chcete mít na sestavě za 12/16 zobrazeny, přepočtěte znovu čisté mzdy za období 12/16, na sestavě se objeví v položce Zákonné pojištění odpovědnosti.
 • 3.4.1.A. Přehled o DPP – doplněna položka Koruny od počátku roku, aktualizován interval.
 • 3.4.5.1. Oznámení o plnění povinného podílu OZP: v období 12/16 se měmí hodnota položky Průměrná mzda na částku 27 000,-Kč (mění se i související položky). Formulář upraven pro rok 2016.
 • 3.6.1. Mzdový list – lze exportovat do CSV – exportuje se jen tabulka s měsíčními údaji, položky: Výplatní místo, ČP, Jmenovka, PPV, Řádek mzdového listu, Celkem, Měsíc 01..12.
 • 3.6.2.1. Potvrzení k zálohové dani (25 5460, vzor 25) pro rok 2017.
 • 3.6.2.5. Potvrzení ke srážkové dani (25 5462, vzor 4) pro rok 2017.
 • 3.6.4.7. Potvrzení pro úřad práce – na tištěném formuláři (a některých dalších) se v ojedinělých případech nedoplnil kontakt, přestože se ve formuláři zobrazoval.
 • 3.7.1. Roční zúčtování - doplněn formulář 5460-1 vzor 21 pro roční zúčtování daně za rok 2016.
 • 3.7.4. Vyúčtování srážkové daně za rok 2016 – otevřeny formuláře – beze změn (pozor, je nový pokyn pro vyúčtování daně, v podstatě se nic nemění).
 • 3.7.5. Vyúčtování zálohové daně za rok 2016 – otevřeny formuláře – pozor, nový výpočet do přílohy č.2 Nerezidenti.
 • 3.8.7. Podlklad pro šetření ZEM – aktualizován rozpočet zaměstnanců podle věku.

Uzávěrky

 • 4.1. Měsíční uzávěrka za období 12/16 – verze povolí uzavření období 12/16 a přechod do období 01/17:

 1. Převede nevybranou dovolenou z položky Zbývá do položky Loňská a dopočte nárok na dovolenou do položky Letošní.

 2. Vypočte průměry pracovněprávní v metodice 2016, POZOR, nepořizujte náhrady a nemoci, dokud nebude provedena roční závěrka!!!

 • 4.2. Roční zúčtování daně za rok 2016 - menu se otevře až po provedení 4.3. Uzavření roku 2016.

 • 4.3. Uzavření roku 2016 v období 01/17 – verze povolí uzavřít rok 2016 a v období 01/17:

 1. Provede přepočet průměrů pracovněprávních (redukovaný hodinový výdělek ve vazbě na hodnoty redukčních hranic pro rok 2017).

 2. Provede přepočet průměrů sociálních ve vazbě na hodnoty redukčních hranic pro rok 2017.

 3. Provede přepočet položek Nezabavitelná částka a Existenční minimum ve vazbě na hodnoty pro rok 2017.

 4. Vytvoří soubor pro Roční zúčtování daně za rok 2016.

Nastavení

Přepínače
 • pro období 01/17 - viz 0.4.O této verzi.

Číselníky
 • Zaručené mzdy – doplní se hodnoty zaručené mzdy, platné od 1.1.2017 už v období 12/16.
 • Průkazy totožnosti – do číselníku se doplní hodnoty povolené Finanční správou. Obsahuje písmenná označením typu průkazu. Doporučuji, aby uživatelé do číselníku nezasahovali.
Intervaly
 • viz 0.4.O této verzi.

Různé

 • Opravena reinstalace, kdy při spuštění aktualizační aplikace při upgrade na novou verzi nedocházelo k ukončení programu Mzdy, který pak bránil řádné aktualizaci (projeví se až při aktualizaci verze 27.02).
 • Po reinstalaci verze se provede speciální akce pro korektní vyplnění sloupce 12 – typ dokladu prokazujícího totožnost v Příloze č. 2 k vyúčtování zálohové daně za rok 2016. Prosím, překontrolujte údaj v MS 1.1.2. Osobní údaje v sekci Průkaz totožnosti, zejména u nerezidentů, které uvádíte do Přílohy. Zároveň byl aktualizován číselník Průkazy totožnosti a byl pro uživatele uzamčen. V rámci reinstalace v 12/16 se opraví záznamy v MS z původních číselných hodnot na nové takto:  stávající typ průkazu 1 bude I, typ 2 bude P, 3 bude D, 4 bude O.
 • Postup uzávěrky
 1. Pokud nemáte zpracovány a vyplaceny čisté mzdy za období 12/16, měsíční uzávěrku nepouštějte. Nové lidi si můžete klidně přihlásit už v období 12/16.
 2. Až vyčistíte vše v roce 2016 (zbytky dovolené, která Vám vybíhá při zpracování hrubých mezd jako nevybraná, uplatňování dětí v průběhu roku 2016, atd., ať nemáte chaos na mzdových listech za 2016 a v období 01/17), proveďte v období 12/16 v 4.1. Měsíční uzávěrku.
 3. Pokud nemáte nastaven automatický přechod do následujícího období, hned nastavte období 01/17.
 4. Překontrolujte nastavení přepínačů, číselníků, intervalů a plánovacího kalendáře podle popisu k verzi.
 5. Pak hned spusťte menu 4.3. Uzavření roku 2016.
 6. Můžete klidně pracovat jak v období 12/16, tak v období 01/17. Mezi obdobími se pohybujete v 6.1. Zpracovávané období nebo dvojklikem na položce s uvedeným obdobím v horní liště menu.
 7. Pokud budete muset znovu udělat uzávěrku za období 12/16, raději mi zatelefonujte nebo se obraťte na svého poradce z PROFEXu. Do konce ledna mi můžete volat od 6 do 8 hodin ráno nebo po 14 hodině odpoledne. Pokud se nedovoláte, nenechávejte vzkaz ve schránce, nevolejte znovu, ozvu se Vám, až budu mít možnost.
 8. Od 16.1. do 31.1. jsem na seminářích, kam, doufám, všichni přijdete (mám pro Vás nejen změny k 1.1.2017 a podrobnou uzávěrku roku 2016, ale také upozornění na chyby, kterých se často dopouštíte při zpracování, nezbytné exekuce a insolvence, nástin změn ve mzdové agendě v průběhu roku 2017 a další novinku v programu MZDY. Těším se na Vás; pokud nevíte, kdy jsem v okruhu Vašeho dojezdu, v 5.8. Zprávy pro uživatele najdete zprávu č.1/17 - termíny školení, obraťte se na příslušnou firmu, kontakty jsou uvedeny tamtéž.

ZMĚNY OD VERZE 26.16.

Výstupy

 • 3.4.1.6. NEMPRI – Byly obnoveny záznamy, které ve verzi 26.16. zdánlivě zmizely.
 • 3.4.1.P. Přehledy přijatých a odeslaných podání pro ČSSZ podle typu podání za výběr období od-do. Nové sestavy obsahují seznam přijatých a odeslaných podání a v každém podání je seznam zaměstnanců (jmenovka, ČP, PPV), má-li to smysl).
 • 3.6.2.1. Potvrzení o zdanitelných příjmech – zálohová daň - na formuláři se vypisovala jen část období ZTP u dětí, na které je uplatňována sleva, v případě, kdy v průběhu roku došlo ke změně pořadí slevy a období, po které sleva včetně ZTP trvá, je rozděleno.
 • 3.6.2.6. Potvrzení o uplatňování dětí – Do vstupního seznamu dětí po volbě F_7 Přepočet se předvyplní děti, které jsou v příslušném období zpracování aktivní – mají zvýhodnění.
 • 3.6.2.7. Potvrzení o uplatňování dětí pro přiznání k dani - Do vstupního seznamu dětí po volbě F_7 Přepočet se předvyplní děti, které jsou v příslušném roce aktivní – mají zvýhodnění v jednotlivých měsících.

Servis, Nastavení a Různé

 • U exportu do DBF je opraveno usekávání textových položek delších než 21 znaků v některých případech.
 • Vzhledem k technickým problémům na stávajícím webu (abychom mohli automaticky rozesílat další verze, zprávy atd.) jsme museli změnit:

  1. emailová adresa pro zasílání informačního souboru na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
  2. adresa webových stránek MZDY na: https://www.zeis-mzdy.cz. Jen připomínám, že z programu se na webové stránky dostanete nabídkou 0.6. Mzdy na webu.

 • Pro přenos mezi editačními poli v programu i mezi programem a Windows lze použít ve všech verzích Windows v okně mezd Ctrl-Ins na vložení do schránky a Shift-Ins na vložení ze schránky. Lze použít pouze pro editační políčka.

 

ZMĚNY OD VERZE 26.14.

Pořízení

 • 1.2.3. Pracovní neschopnosti a náhrady - při pořízení pracovní neschopnosti se vypočetly chybně hodiny náhrad do 14 dnů u posledního pracovního dne náhrady u pracovníků s částečným úvazkem. Výpočet hodin nerespektoval u 14. dne zkrácení přes turnusy - hodiny jen do půlnoci. Jestliže pracovní doba nepřesahuje půlnoc, použijí se hodiny z plánovacího kalendáře přepočtené podle úvazku, jinak se výpočet provádí přes turnusy, jako doteď. Chyba se projevila pouze v případě, že byl použit plný režim (např. Základní) a hodnota v položce Turnusový úvazek byla menší než 100 %.

Výstupy

 • 3.4.1.6. Příloha k žádosti o dávky (NEMPRI) - Do verze tiskopisu a souboru e-podání od roku 2016

 1. V hlavičce bylo doplněno zaškrtávací pole „Zahraniční mimo Slovenska“, které se označuje/zaškrtává v případě, že se jedná o zahraniční potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, popř. potřebě ošetřování.

 2. V písmenu c) jsou akceptovány Kódy zahraničních důchodů A, B, C (s verzí je aktualizován číselník Důchody a slevy).

 3. Z písmene g) byla odstraněna poslední věta: Denní výše …...Kč.

 4. V zápatí doplněna položka Příloha (po zaškrtnutí lze připojit jednu elektronickou přílohu běžného typu: .txt, .doc, .docx, .pdf, .jpg, .xls, .xlsx, .rtf.).

Elektronické přílohy – vyplňuje se pouze v případě, že chce zaměstnavatel vložit jednu elektronickou přílohu k Příloze k žádosti o dávku nemocenského pojištění. Velikost je omezena na 2MB.

Upozornění: Elektronická příloha se musí vztahovat ke konkrétnímu zaměstnanci, pro kterého je vyplňován tiskopis Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění a není určena pro vkládání žádostí o dávky nemocenského pojištění (lze použít např., pro 3.4.1.7. Srážky k příloze k žádosti o dávky – vyexportovat do PDF s názvem např. Číslo_neschopenky nebo jmenovka_srážky.pdf).

Předpokládám, že toto nebudete hojně využívat, neboť, jak je výše uvedeno, na OSSZ musíte doručit originál tiskopisu žádosti o dávky NP k Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti), k Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), Žádosti o peněžitou pomoc v mateřství, Žádosti o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Pokud posíláte tištěný tiskopis s přílohami, doplňte počet příloh do položky Počet příloh ručně.

Nastavení

 • 6.3.5. Intervaly DM: 3.8.5. ISPV – soubory – AbsNemoc=PH_PPV_PracovniNeschopnosti,PH_PPV_NahradyNam,-PH_PPV_OCR.

  POZOR!!! Neuvádí se hodiny neodpracované z důvodu ošetřování člena rodiny.

 • 6.4.1. Číselníky vlastní

 1. Druhy mezd: Aktualizován DM 182 Proplacená dovolená – zablokováno pořízení hodin za nevyčerpanou dovolenou (uvedení hodin rozhazovalo čerpání FPD), proplacená dovolená se poskytuje za dny a používá se denní průměr.

 2. Důchody a slevy – číselník nahrazen aktualizovaným z důvodu doplnění NEMPRI.

 


 

ZMĚNY OD VERZE 26.12.

Pořízení

 • Mzdová kalkulačka v základním pořízení – zohledňuje daňové zvýhodnění na vyživované děti.

Výstupy

 • 3.6.4.1.3. E-podání ELDP - položka Název zaměstnavatele - K názvu zaměstnavatele je doplněna OBEC SÍDLA z přepínačů (adresa v přepínačích se bere z licence, nepřepíšete-li jinak), některé OSSZ to vyžadují přesně podle popisu:

  3) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAMĚSTNAVATELE A PODPISY Jednotlivé údaje tohoto oddílu se vyplňují následujícím způsobem: „Název zaměstnavatele”: vyplňuje se celý název zaměstnavatele, pod kterým je zapsán v obchodním, živnostenském nebo jiném rejstříku, a obec sídla. Pokud je zaměstnavatelem fyzická osoba, uvádí se jméno a příjmení fyzické osoby a obec sídla, ve kterém má trvalý pobyt (bydliště), a to i v případě zaměstnavatele registrovaného v zahraničí.

Nastavení

 • 6.3.1. Přepínače – Daňové zvýhodnění na děti od 1.5.2016

Daňové zvýhodnění na dítě
běžné
ZTP/P
Na první
1117
2234
Na druhé
1417
2834
Na třetí a další
1717
3434
 • 6.3.5. Intevaly DM: Nastavení pro sestavu 3.6.6.5. Rozbory po měsících: osobní ohodnocení bylo zahrnuto 2krát.
  MzdyZakladni=109..113,115..125,170..171,178,360

Různé

 • V ojedinělých případech se stalo, že se správně neuložily přepínače při nějaké akci. Bohužel se nám nepodařilo reprodukovat chybu, proto programátor jinak ošetřil práci se soubory ini. Pokud by u Vás takovýto případ ještě nastal, prosím, nic dalšího nedělejte a okamžitě mi, prosím, zatelefonujte.

 


 

ZMĚNY OD VERZE 26.10.

Výstupy

 • 3.4.1.6. Příloha k žádosti o dávky - pravděpodobný příjem - Pokud nemá zaměstnanec žádný příjem (odpracoval např. jen 3 dny), pak má nulový příjem. Předpokládaný příjem se v takovém případě tiskne i na formulář sestavy (do elektronického podání se ukládal správně). Aktualizován formulář.

 • 3.8.5. ISPV na rok 2016 – Nová struktura souboru pro šetření ISPV. Doporučuji si stáhnout z http://www.ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/Lokalni-porizovaci-program.aspx a nainstalovat lokální pořizovací program (lépe se s ním pracuje než s Internetovým kontrolním programem, který můžete na stránkách Treximy pustit přímo z programu MZDY). Jste-li si jisti, že nic nebudete opravovat, klidně odešlete data (nově se vytváří soubor ISPV-2016-03(období).XML) přímo zpracovateli. Pokud máte již uzavřené období 03/16, není nutné po reinstalaci této verze znovu pustit měsíční uzávěrku za období 03/16.

Nastavení – Intervaly

Nastavení intervalů pro soubor ISPV 2016 – upravená část pro čtvrtletní šetření

3.8.5. ISPV - soubory

Vybrané pracovněprávní vztahy:
PPVEP=PPV_EP (PPV s pracovními smlouvami)
PPVDPC=PPV_DPC (PPV s dohodami o pracovní činnosti)
PPVDPP=PPV_DPP (PPV s dohodami o provedení práce)
PPVStatutari=PPV_Statutari (PPV staturárů)

Čtvrtletní údaje:
ODPRACDQ=PH_PPV_Odpracovane
PRESCASQ=PH_PPV_Prescas
ABSCELKQ=PH_PPV_DobaRovenOdprac
ABSPLACQ=PH_PPV_NahradyCelkem
OONQ=KC_PPV_OON_Celkem,KC_PPV_Odstupne
ODMDPCQ=KC_PPV_DPC
HODDPCQ=PH_PPV_DPC
HRMZDYQ=KC_PPV_HMVcNahradBezOON
PONEQ=KC_PPV_PremieZaViceObdobi

Nové údaje od 1.čtvrtletí 2016

ODMDPPQ=KC_PPV_DPP
HODDPPQ=PH_PPV_DPP
ODMSTATQ=KC_PPV_Statutari
ODSTUPQ=KC_PPV_Odstupne

Pro 1.čtvrtletí nepovinné měsíční údaje:
EvidDny=KD_PPV_BezVyneti
OdpracD=PH_PPV_Odpracovane
Prescas=PH_PPV_Prescas
AbsCelk=PH_PPV_DobaRovenOdprac
AbsNemoc=PH_PPV_PracovniNeschopnosti
AbsPlac=PH_PPV_NahradyCelkem
AbsDovol=PH_PPV_Dovolena
Mzda=KC_PPV_HMZaPraci
PripPCas=KC_PPV_PriplatkyPrescas
Priplat=KC_PPV_Priplatky
Nahrady=KC_PPV_NahradyMzdyCelkem
Pohotov=KC_PPV_Pohotovost
Poprav=KC_PPV_PremieMesicni
PoNeprav=KC_PPV_PremieZaViceObdobi
ABSNEMZ=PH_PPV_NahradyNem
NAHRNEMZ=KC_PPV_NahradaNemoc

ZMĚNY OD VERZE 26.08.

Matriční soubory

 • 1.1.3.2. Trvalé srážky – do údajů o srážce doplněna nová položka Datum ukončení srážky: doplňte v případě, že se srážka v následujícím období již nemá provádět. Příklad:

  Datum ukončení = 31.3.2016, v 03/16 se srážka provede, v období 04/16 se srážka provádět už provádět nebude. Toto má význam zejména při insolvenci, kdy je insolvence ukončena ( např., v období 03/16 se dosráží zbytek dle pokynů insolvenčního správce (zadáte do položky Splátka, je-li zbytek vyčíslen), doplníte datum ukončení 31.3.2016, od 04/16 se srážka insolvence nebude provádět, ale bude správně na mzdovém listě).

  Další varianta pro uplatnění položky: Zaměstnanci byla povolena insolvence v období 04/16. V MS má zaměstnanec 10 neuhrazených pohledávek. K těmto pohledávkám doplníte datum ukončení 31.3.2016 ( srážky se nebudou provádět, ale zůstanou v MS), od období 04/16 zavedete novou insolvenci.

  Obecně to platí pro všechny srážky!!!, zpracování čistých mezd tuto novou položku zohledňuje a je-li datum ukončení nižší než 1. KD zpracovávaného období, srážka se neprovede. Srážka se samozřejmě neprovede ani v případě, že je již pohledávka uhrazena.

  Znovu upozorňuji: Zaplacené pohledávky odstraníte z MS až v roce, kdy se na pohledávku již neprovádějí žádné srážky. Příklad: poslední srážka na pohledávku byla provedena v 05/15. Tuto pohledávku lze odstranit z MS až v období 01/16!!!

  Ještě ke srážkám: Již jsem se setkala s výtkou insolvenčního správce, že program sráží v některých případech o 1 až 2 Kč méně než si insolvenční správce spočítal na srážkové kalkulačce na justice.cz (nebo i jinde). Pozor, výpočet na justice.cz je pouze informativní a neodpovídá metodice dle OSŘ, přestože je v popisu správně uveden.

  Příklad: Základ pro exekuce 15000,- Kč - nezabavitelná částka 9269 = 5731 Kč, pro výpočet třetin se tato částka zaokrouhlí dolů na číslo dělitelné 3 = 5730, z toho se srazí dle OSŘ (případně IZ) 2/3 = 3820 Kč.

  Z kalkulačky na justice.cz vyjde výsledek 3821 Kč (zaokrouhlí nahoru 5731 / 3 * 2 = 3820,6666)

Výstupy

 • 3.1.5.1. Trvalé přídavky a srážky podle zaměstnan– doplněn údaj o Datu ukončení srážky

 • 3.4.1.7. Srážky k Příloze k žádosti o dávky – do seznamu srážek (F_6) doplněn údaj o datu ukončení srážky – ukončené srážky odstraňte ze seznamu klávesou F_8, na zápočtový list se neuvádějí, stejně jako srážky, na které nesrážíte, protože mají horší pořadí.

 • 3.5.3. Náklady a výnosy – do sestavy doplněny součty za podnik celkem

 • 3.6.4.8. Zápočtový list do seznamu srážek (F_6) doplněn údaj o datu ukončení srážky – ukončené srážky odstraňte ze seznamu klávesou F_8, na zápočtový list se neuvádějí.

 


ZMĚNY OD VERZE 26.06.

Matriční soubory

 • 1.1.A. Pracovní doba - Do plánovacího kalendáře u zaměstnanců s dělenou směnou se zahrnují obě poloviny směny z data 1.1.RR, nic nemusíte dělat, všichni zaměstnanci s dělenou směnou 1.1.2016 mají nově vypočten FPD za rok 2016.

Nastavení

 • 3.4.1.2. PVPOJ – při odesílání opravného Přehledu se do XML přebírá i položka Poznámka

 • 6.1. Zpracovávané období – lze se vrátit v období i do dřívějších období, program varuje: Může dojít k narušení návaznosti mezi obdobími. Pokud odpovíte na dotaz ANO, je to Vaše riziko. Pokud je období platné, je v rozsahu licence a max. 3 uzavřené roky zpět, je možné se po explicitním zadání období a odklepnutí varování do období přepnout.

 • 6.3.1. Přepínače – Účtování – Vztah

  Od 01/16 do přepínačů doplněno nastavení pro účty:
  Vnitropodnikové náklady: 859 (místo účtů 599)
  vnitropodnikové výnosy: 869 (místo účtů 699)

Výstupy

3.5. Zaúčtování – aktutualizovány sestavy zaúčtování vnitropodniku v návaznosti na novou účtovou osnovu pro rok 2016 (jiné účty pro vnitropodnik), pokud použiváte jiné než standardní nastavení, své účty můžete nahradit v Nastavení- 6.3.1. Přepínače – Účtování – Vztah – Vnitroponikové náklady a Vnitropodnikové výnosy.

 


 

ZMĚNY DO VERZE 26.06.

Hrubé mzdy

Výpočet zaručené mzdy se provádí:

Pro PPV 435 – Dohody o provedení práce. Podmínkou pro výpočet je, že je v MS Mzdové údaje u příslušné dohody vybrán Typ mzdy: hodinová (upraven nápočet DM 170 DPP v příslušných intervalech a PPV 435 DPP)

Pro dohody o pracovní činnosti (PPV 6xx)

Čisté mzdy

Při výpočtu čistých mezd doplněny nápočty

DM 6021 – Odvedené zálohové daně

DM 6071 – Odvedené srážkové daně

Při výpočtu čistých mezd doplněn nápočet základu (nenulové Kč) pro SP do základu na ELDP(DM 1100) i po skončení pracovního vztahu.

Výstupy

3.4.1.2. Přehled za podnik – aktualizován soubor XML pro elektronické podání

3.4.5.1. Oznámení o plnění povinného podílu OZP - v období 12/15:

Opraveno zaokrouhlování položek výkazu a sestav podle aktualizace platné pro rok 2015 dle sdělení ÚP !!!

Opraven součet na sestavě 3.4.5. Hodiny zahrnuté do výkazu o OZP celkem

Doplněna průměrná mzda ve výši 25 903 Kč do vstupního formuláře.

Aktualizován formulář Ohlášení za rok 2015.

Přílohu č.1. je nutné si stánout ze stránek  http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/oznamenioplneni, trvají na předepsaném formátu, lze jen prodlužovat podle počtu dodavatelů a doplnit.

Přepočet odebraných výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek se provede podle § 18 (najdete v časopise PROFEX – MZDY v kapitole 1.6. OZP) tak, že se cena všech skutečně zaplacených výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek (vše bez DPH) vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1. - 3. čtvrtletí roku 2015, tj. částkou 181 321,- Kč. Cenu nezaplacených výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek lze započítat pouze tehdy, pokud byly odebrány ve sledovaném roce, ale datum jejich splatnosti spadá mimo sledované období a byly zaplaceny nejdéle do 15. 2. V případě placení ve splátkách se započítají částky skutečně zaplacené v každém kalendářním roce.

Výsledkem je počet zaměstnanců se zdravotním postižením (provedený na dvě platná desetinná místa), které si zaměstnavatel započítá do povinného podílu na základě odebírání výrobků nebo služeb nebo zadávání zakázek.

Vytiskněte si po doplnění údajů formulář Ohlášení v modulu MZDY v menu 3.4.5.1. Oznámení o plnění povinného podílu OZP. Upozorňuji, že elektronický formulář MPSV nic nepočítá, jen spolkne čísla, která zadáte a pak při kontrole vyplivne chyby.

Doplňte elektronický formulář podle tisku z mezd.

Pak použijte akci Pokračovat – zkontrolovat a odeslat datovou schránkou. Budete-li odesílat až 15.2., při kontrole se zobrazí kromě skutečných chyb i zpráva: Položka Datum podpisu oznámení by měla být vyplněna datem do 13. 2. 2016. Zkontrolujte zadané datum a pokud jste si jisti, že je správné, pak varování ignorujte.

Je-li formulář bez chyb, použijte nabídku Uložit vyplněné údaje na disk.

Po uložení souboru tam, kde ho najdete a kde máte doplněnou Přílohu č.1., znovu použíjte Pokračovat – zkontrolovat a odeslat datovou schránkou.

Zde zjistíte ID datové schránky příslušné Krajské pobočky ÚP, pokud ho neznáte.

Přihlaste se do své datové schránky a vytvořte novou zprávu pro příslušný KP ÚP (ID datové schránky adresáta víte z předchozího kroku). V jedné datové zprávě odešlete příjemci tlačítkem ODESLAT DATOVOU ZPRÁVU oba dva soubory:
soubor elektronického formuláře
DS-YYYYMMDD-OznZozp.xml (YYYYMMDD vyjadřuje datum vytvoření souboru) a
příloha 1
(soubor se seznamem faktur).

Stav doručení Vaší zprávy můžete následně sledovat v záložce Odeslané zprávy.

3.5.3. Náklady a výnosy – opraveny součty za organizační jednotky (každá jednotka se napočítává samostatně, nikoliv nápočtem vzestupně)

3.6.2. Potvrzení k dani – doplněny formuláře pro rok 2016:

3.6.2.1. Zálohová daň – doplněn vzor č. 24 - vzhledem k tomu, že byla na formulář u dětí doplněna do ř. 16 položka ZTP od-do, je třeba správně doplnit děti i do MS – příklad:

3.6.2.5. Srážková daň – doplněn vzor č. 3

3.6.2.6. Potvrzení o uplatňování dětí: od roku 2015 (zpětně) jsou dva formuláře:

a) jeden, který je určen pro zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění

b) a druhý, který je pro účely podání přiznání k dani z příjmů za rok 2015.

Obvyklým způsobem načtete děti klávesou F_7, případně aktualizujete data uplatnění, aby odpovídala skutečnosti ( zejména má-li dítě zaměstnance více záznamů o změnách v průběhu roku). Pro tisk si vyberete formulář, který potřebujete pro zaměstnance: v období 12/15 budete teď potřebovat formulář pro účely podání přiznání k dani z příjmů za rok 2015, odpovíte na první dotaz A = ANO a příslušný formulář se zobrazí pro tisk. Pro rok 2016 budete potřebovat zajisté nejprve formulář pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění - na první dotaz odpovíte NE (je implicitní, takže stačí Enter) a příslušný formulář se zobrazí pro tisk.

TIP: Formulář b) pro účely podání přiznání k dani z příjmů za rok 2016 budete zaměstnanci (má-li zvýhodnění na děti) vystavovat při ukončení pracovního poměru zároveň s potvrzením 3.6.2.1. Zálohová daň – nikdy nevíte, zda nebude podávat daňové přiznání.

3.6.4.1.1. Podklad pro ELDP: do sestavy byl doplněn sloupec Vym.zákl.SP, naplní se hodnotou z intervalu ZakSpCel=4050..4051 (opraven interval již pro rok 2015), program porovná hodnoty ve sloupci Vym.Zákl. a Vym.zákl.SP a pokud se liší, přidá k hodnotě ve sloupci Vym.zákl.SP (!!). Pozor, vždy za rok 2015 tiskněte tuto sestavu pro všechny zaměstnance před vytvořením ELDP za rok 2015 a překontrolujte, zda byla hodnota vyplacených mezd po skončení pracovněprávního vztahu zahrnuta správně do ELDP (napočtený Vym.zákl.SP = Vym.Zákl. (kromě zaměstnaců, kteří překročili maximální vyměřovací základ), v programu byla chyba, která je odstraněna od roku 2016. Pokud najdete u položky Vym.zákl.SP vykřičníky, vždy překontrolujte ELDP, zda byla hodnota správně uvedena na ELDP. Zpravidla jde o proplacené dovolené nebo doplacené prémie po skončení pracovního vztahu. (Netroufla jsem si provést přepočet roku 2015, aby nedošlo k dalším druhotným chybám. Děkuji za pochopení, bohužel se chyba zjistila až v lednu 2016.) Úprava sestavy je funkční od roku 2015 .

Uzávěrky

Při opakované měsíční uzávěrce (spustit) se odstraní ze základního pořízení následujícího měsíce doklady pořízených nemocenských, lze bez obav pořídit nemoc v následujícím období znovu.

Nastavení

Číselníky – Vlastní – aktualizace pro rok 2016

Zaručené mzdy: hodnoty pro rok 2016 pro invalidy (rok / měsíc = 0/0), tak pro běžné zaměstnance (rok/měsíc = 2016/1)

Řádky mzdového listu: ř. 42 Jiné OON=173..175, ř. 43 Statutáři=172,176,177

Druhy mezd: DM 177 ( Způsob pořízení – Dny: může být nula)

Důchody a slevy – aktualizuje se kompletní číselník v období 12/15 a v období 01/16

Intervaly

Zpracování – PPV - PPV_ZarMzda přidáno PPV pro DPP (435). PPV_ZarMzda=100..299,435,500..699,900..999

Zpracování-Zaručená mzda přidán DM 170 ZarMzdaKoruny=110..131,133,135,137..139,150..167,170..171,180..192 ZarMzdaHodiny=109..113,115..118,120..125,170..171,180..181,183..192

Zpracování - Základy – základy pro exekuce převedeny na symbolické intervaly

ZaklProExekuce=KC_ZAM_Zaklad_ExekuceBezDPP

ZaklProExekuceVcDPP=KC_ZAM_Zaklad_ExekuceVcDPP

4. Výstupy - 3.4.5. Podklad pro OZP

NeodpracHod=180..181,184..192,260,1450,1453,1457

PrekVPraci=1461..1462

 


 

Úplný popis změn najdete jako vždy po instalaci verze v nabídce 0.4. O této verzi.

 

Děkuji Vám jménem kolektivu autorů za úžasnou spolupráci a pochopení při odstraňování chyb. Pokud na něco chybného přijdete, ihned, prosím, mailujte.

  Za kolektiv autorů:  Ing. Helena Plavecká