Aktualizace 28.18. pro závěrku roku 2018 a rok 2019. Lze instalovat na verzi 28.16. v období 12/2018 01/2019.
Velikost souboru: 5,29 MB
Staženo: 697

 

ZMĚNY OD VERZE 28.16.

Matriční soubory

 • 1.1.3.1. Výplata - doplněny položky

 1. Adresa pro výplatnice e-mailem, kam obsluha zadá e-mailovou adresu pro zaslání výplatnice (vyplněna = posílá se, nevyplněna = neposílá se),

 2. Za běžné období odesláno: po odeslání program do této položky doplní datum a hodinu odeslání (vyplněno - už se v tomto období nebude posílat, nevyplněno - bude se posílat). Položka je pouze pro čtení ve zpracovávaném období, klávesami Ctrl_Del program umožní vymazat obsah položky v mimořádném případě, pokud obsluha potřebuje odeslat opravu výplatnice. Měsíční závěrka za příslušné období vymaže tuto položku pro následující období.

Pořízení

 • Lze pořizovat měsíční data za období 01/19.

 • 1.2.3. Pořízení pracovních neschopností – Do formuláře pro pořízení pracovních neschopností byla přidánapoložka"Datum ukončení podpůrčí doby". Generuje se DM1461 PD/H Pracovní neschopnost neplacená a to od následujícího dne od data ukončení podpůrčí doby (případně po vyčerpání náhrady mzdy(14 KD), je-li toto datum nižší. Při pokračování nemoci se datum předávádo nového záznamu.Tato položka byla do formuláře zavedena z důvodu vykazování OZP po skončení podpůrčí doby. Je funkční od roku 2019.

Zpracování

 • Lze zpracovat mzdy za období 01/19.

Výstupy

 • Provizorně řešeno nečitelné písmo v prohlížeči Acrobat Reader DC (jenom v něm) přednastavením volby pro vložení písem při exportu do formátu PDF z formulářových sestav.

 • 3.3.5.E. Výplatnice e-mailem - Do programu byla doplněna možnost zasílat zaměstnancům výplatní lístek výplatnice zaměstnanci e-mailem ve formátu heslovaného pdf. Pozor - TESTOVACÍ PROVOZ!

  Aby bylo možné výplatnice odeslat musí být splněny následující podmínky:

 1. 1.1.3.1. Výplata: e-mailová adresa : vyplněna = posílá se, nevyplněna = neposílá se;

 2. 6.3.3.2. Výplatnice e-mailem: musí být doplněno globální nastavení pro rozesílání výplatnic;

 • V menu 3.3.5.E.1. Odeslání výplatnic se po odklepnutí klávesou Enter odešle výplatnice všem neodeslaným, nebo Shift-Enter umožní výběr pracovníků (filtr odesláno/neodesláno). Do seznamu pro odeslání jsou zahrnuti všichni pracovníci s vyplněným mailem. Posílá se ale jen těm, kteří mají nenulovou výplatnici (v závislosti na přepínači v 6.3.1. Nastavení – Sestavy – Tisknout i prázdné výplatnice). Odesílá se přímo programem na popředí.

 • V menu 3.3.5.E.2 Odeslané výplatnice: přehledová sestava o zaměstnancích: obsahuje seznam všech, kteří mají vyplněný mail a dále u každého informaci: odesláno (kdy) nebo neodesláno proč (chyba, nulová výplatnice, …).

Uzávěrky
 • Lze zpracovat mzdy za období 01/19.

Nastavení
 • 6.3.1. Přepínače – při kontrole přepínačů po přechodu do období 01/19 v této verzi překontrolujte v sekci Pojištění položku Bankovní spojení, případně vyberte z číselníku Bankovní spojení správný účet, na nějž zasíláte odvod na sociální zabezpečení. V předcházející verzi byla chyba, která tam při otevření přepínačů v 01/19 do položky Bankovní spojení uložila první záznam z číselníku Bankovní spojení.

 • 6.3.2. Plánovací kalendář – doplněn chybějící svátek na velký pátek 19.4.2019.

 • 6.3.3.2 Výplatnice e-mailem:

 1. Výplatnice – obsluha vybere formulář výplatnice.

 2. Odesílatel – obsluha doplní mailovou adresu, z níž výplatnice rozesílá.

 3. Heslo souboru PDF - obsluha vybere způsob heslování souboru. (Musí ovšem seznámit zaměstnance s tímto heslem, nejlépe zapracováním do vnitropodnikové směrnice, případně vydat rozhodnutí ředitele k této věci. Nezapomene si vyžádat písemný souhlas zaměstnance s touto formou předání výplatnice).

 4. Předmět e-mailové zprávy má obsluha při instalaci navržen. Program při generování výplatnice doplní příslušné období, za něž je výplatnice generována. Samozřejmě lze změnit nebo doplnit v rozumných mezích.

 5. Tělo e-mailové zprávy - text je rovněž při instalaci verze navržen, lze také případně změnit nebo doplnit.

  Význam položek:
  %rok% - doplní aktuální rok,
  %mesic% - doplní aktuální měsíc,
  %období% - doplní aktuální období zpracování.

 • 6.3.5. Intervaly druhů mezd - v období 12 až v období 01/19 až 03/19 se přenastaví interval pro sestavu 3.7.5.3.Vyúčtování zálohové daně - Nerezidenti

NerUhrnPrijmu=KC_ZAM_HMCelkem 
NerUhrnZdanPrijmu=KC_ZAM_ZakladDaneZAL_Celkem,KC_ZAM_ZakladDaneSraz_Celkem 
NerPrijemStatutari=177 
NerDaneZal=500,509 
NerDaneSraz=503..507 
NerDnyPrace=PD_PPV_HrubaMzda

Různé

Příručku k modulu MZDY a HELP budeme aktualizovat až v další verzi 29.00. pro rok 2019.

 


ZMĚNY OD VERZE 28.14.

Pořízení
 • 1.2.3. Pořízení pracovních neschopností – opravena chyba vnesená opravou DM1458 při smazání dokladu u DM 410 – pracovní úraz (generoval se navíc DM 1450). Pokud jste PN pro pracovní úraz pořídili v minulé verzi, doklad vymažte a pořiďte znovu.

Výstupy
 • 3.4.1.6. NEMPRI - Výběr rozhodného období nabízí rok zpět před obdobím zpracování nebo od data nástupu, je-li pozdější než rok zpět.
  Příklad 1 : Období zpracování je 12/18, program nabídne od 1.12.2017 do 30.11.2018.
  Příklad 2: Období zpracování je 12/18, zaměstnanec nastoupil 18.4.2018, program nabídne období od 1.4.2018 do 30.11.2018.

 • 3.6.2.8. Prohlášení poplatníka – opraven test na kombinace v tabulce c) na str.2 DaP:
  1. vyživuje jiný poplatník   N - do c) v hlavičce se zatrhne NE, tabulka se nevyplňuje, N je implicitní hodnota, obsluha nic nevyplňuje a neaktualizuje,
  2. vyživuje jiný poplatník A, uplatňuje daňové zvýhodnění  A, je zaměstnán A , obsluha zatrhne v 1.1.2.2. Daně v položce [XJiný poplatník pro děti a doplní všechny údaje v tabulce (F9),
  3. vyživuje jiný poplatník A, uplatňuje daňové zvýhodnění  A, je zaměstnán N (je např. OSVČ), obsluha zatrhne v 1.1.2.2. Daně v položce [XJiný poplatník pro děti a doplní potřebné údaje v tabulce (F9),
  4. vyživuje jiný poplatník A, uplatňuje daňové zvýhodnění  N, je zaměstnán A, obsluha zatrhne v 1.1.2.2. Daně v položce 
  [XJiný poplatník pro děti a doplní potřebné údaje v tabulce (F9),
  5. vyživuje jiný poplatník A, uplatňuje daňové zvýhodnění  N, je zaměstnán N ( je např., na ÚP), obsluha zatrhne v 1.1.2.2. Daně v položce [XJiný poplatník pro děti a doplní potřebné údaje v tabulce (F9).

Uzávěrky
 • Verze umožňuje provést měsíční závěrku za období 12/18 v 4.1. Měsíční uzávěrka.

 • Verze umožňuje provést vobdobí 1/19v 4.3. Uzavření roku 2018.


ZMĚNY OD VERZE 28.12.

Období zpracování 12/18:

Matriční soubory
 • 1.1.3.3. Daně - XJiný poplatník pro děti – je-li tato nová položka zatržena, může uživatel doplnit další potřebné údaje pro tisk Prohlášení k dani str. 2 c) – tabulka po stisku klávesy F9

Pořízení a hrubé mzdy
 • 1.2.3. Pracovní neschopnosti a náhrady – při vymazání dokladu PN se vymaže i DRMZ 1458 (Pracovní dny a hodiny pro krácení dovolené)

Čisté mzdy
Výstupy
 • Možnost zadání hesla pro sestavy v PDF formátu: Pokud je v nastavení PDF tiskárny 6.2.3.P. zapnuto "Nabízet zadání hesla", pak se při každém tisku do PDF zobrazí výzva k zadání hesla pro otevření PDF dokumentu. Ochranu souboru heslem lze použít jen s přidělenou licencí.

  Pozn.: Při tisku formulářových sestav do PDF se heslo zadává v dialogovém okně pro export do PDF na záložce "Security", položka "User password". Je-li uživatelské heslo vyplněno, pak je heslo vlastníka ("Owner password") číslo licence ZEIS. Z toho zároveň plyne, že bez přidělené licence nelze vytvářené pdf chránit heslem.

 • Tisk na místní tiskárnu ve vzdálené ploše – pro tisk na lokální tiskárnu v prostředí vzdálené plochy je nezbytné, aby na vzdáleném počítači byl nainstalován ovladač pro danou tiskárnu

 • Tisk na tiskárnu, jejíž název obsahuje diakritiku již funguje

 • 3.3.5.5. Výplatnice – tisk na tabelační papír Mzdová obálka - Ve formuláři výplatnice se nastaví přepínač výšky stránky na "podle výšky formuláře" a pro tisk na jehličkové tiskárně Epson se použije výstup na znakovou tiskárnu s definičním souborem "EPSON A6 ESC/P-L". Využitelná výška formuláře je max. 34 řádků, z toho 5 pro hlavičku a 27 pro propisovací část

 • 3.4.1.6. NEMPRI –generované XML je upraveno tak, aby se v případě nulového příjmu ze ZMR položka PrijemMalyRozsah vůbec negenerovala

 • 3.4.5.1. OZP – nové hodnoty za rok 2018, průměrná mzda nastavena na hodnotu 31225 Kč, formulářprozatím upraven pro výpočet, po zveřejnění bude upraven podle aktuálního formuláře MPSV

  D2 : K naplnění jedné OZP náhradním plněním je třeba odebrat výrobky nebo služby v objemu =  218575Kč bez DPH(31225*7)

  E2: Odvod do státního rozpočtu za jednu celou nenaplněnou OZP =  78063Kč(31225*2,5)

 • 3.6.2.8. Prohlášení poplatníka – nová sestava, protože se bude prohlášení poplatníka vyplňovat každý rok, lze zde vytisknout předvyplněný formulář s údaji, které má program o zaměstnanci k dispozici

  Pokud bude uživatel chtít vytisknout do formuláře i údaje o osobě, která s ním žije ve společné domácnosti, poprvé musí doplnit potřebné položky v MS 1.1.3.3. Daně (viz popis).

 • 3.6.2.9. Žádost o roční zúčtování- nová sestava - doplní se pouze hlavička, ostatní doplní zaměstnanec …

 • 3.6.4.5. Potvrzení pro exekutora – nová sestava, která obsahuje všechny aktivní (neuhrazené a neukončené) srážky, které klávesou F7 obsluha nabere z matričního souboru Trvalé srážky do seznamu, případně je doplní (F5) o dohodnuté srážky, které se provádějí automaticky (např. Odbory) nebo je sráží dokladem na základě dohody o srážkách (např. Obědy, stravenky..). Srážky, které nechce obsluha exekutorovi oznámit, odstraní ze seznamu klávesou F8.

 • 3.7.4.1. Vyúčtování srážkové daně, 3.7.4.2. Opravy srážkové daně - formuláře se proti roku 2017 nemění

 • 3.7.5.1. Vyúčtování zálohové daně – formulář se proti roku 2017 nemění

 • 3.7.5.2. Počet zaměstnanců – nový formulář (jen rok, číslo formuláře a odkazy) – opraven interval na rok 2018 (3.7.5. Vyúčtování zálohové daně - PrijemPocZam=Kc_ZAM_ZakladDane_Celkem)

 • 3.7.5.3. Nerezidenti, se nemění

 • 3.7.5.4. Opravy zálohové daně, 3.7.5.5. Opravy bonusu se nemění

Uzávěrky
 • Verze umožňuje provést měsíční závěrku za období 12/18 v 4.1. Měsíční uzávěrka.

Nastavení
 • 6.2.8. Zálohování - v této nabídce si můžete nastavit zatržítkem [Xintegrované zálohování do cloudu, které je v provozu bez smlouvy do 31.1.2019

  Smlouvu o poskytování datových služeb, Všeobecné obchodní podmínky a Zpracovatelskou smlouvu o zpracování osobních údajů najdete na https://www.avaxis.cz/registrace/

Zálohování S3 do privátního úložiště je šifrované. Bezpečnostní klíč má pouze uživatel, který tento Klíč zapíše do svého výtisku uzavřené smlouvy za účelem archivace pro případ ztráty klíče ze strany uživatele až po obdržení podepsané smlouvy ze strany poskytovatele datových služeb (AVAXIS.CZ s.r.o.).

Klíč může obsahovat čísla a velká i malá písmena (bez diakritiky). Do každé buňky pro svou potřebu uživatel vyplní maximálně jeden znak, obsadí 4 až 8 buněk.

Poprvé tento klíč zadá uživatel při dotazu programu: „Přejete si zadat tento klíč nyní“ při zálohování do cloudunebo předem při nastavení integrovaného zálohování do cloudu v modulu MZDY v menu 6.2.8. Zálohování.

Uživatel je povinen ověřit shodu Klíče ve své smlouvě a v programu MZDYV případě že si uživatel neověří shodu klíčů, nebude možné data při neshodě klíčů zpětně obnovit.

Zpracovatelskou smlouvu doporučuji vytisknout a zaslat vždy, pokud chcete, abych Vám nahlížela do dat při opravě nebo poradenství prostřednictvím programu TEAM VIEWER.Vzhledem k nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.2016/679 je nutné upravit Vaši vnitropodnikovou směrnici ke zpracování a ochraně osobních údajů (GDPR) o dodatek za účelemzakotvení práva poradce(třetí osoby)proVámi vyžádané nahlížení do osobních údajů Vašich zaměstnanců včetně zpracování, upravených Zpracovatelskou smlouvouBez této smlouvy a dodatku ve Vaší vnitropodnikové směrnici ke GDPR dochází k porušení podmínek GDPR z Vaší strany v případě, že poradce (v současné době Ing. Helena Plavecká, metodik modulu ZEIS-MZDY) bude prostřednictvím programu Team Viewer nahlížet a zasahovat do osobních údajů Vašich zaměstnanců. Doporučuji tuto smlouvu (v modifikovaném tvaru) rovněž uzavřít s Vašimi poradci z firem, jejichž prostřednictvím uzavíráte licenční smlouvy k užívání programového vybavení ZEIS, případně na inženýrské služby, neboť jejich zaměstnanci rovněž nahlížejí do osobních dat Vašich zaměstnanců (případně je zpracovávají) .

Tato smlouva mimo jiné ošetřuje i zálohování dat z modulu MZDY do datového úložiště v cloudu (privátní datové úložiště).

Výše uvedené smlouvy obdrželi uživatelé v gesci firmy MAP s.r.o. již s licenčními smlouvami s firmou PROFEX AM s.r.o. na rok 2019.

 • 6.4.1. Číselníky vlastní – zaručená mzda

V období 12/18 je aktualizován číselník Zaručené mzdy  na dotaz při reinstalaci verze – bude se reinstalovat pouze jedenkrát,pokud budete doplnění číselníku v období 12/18 požadovat při reinstalaci verze 28.14.

Pokud si reinstalaci nevyžádáte, musíte číselník v období 01/19 doplnit sami.

Bohužel, další pracovní doby do číselníku nebudeme zatím zavádět, museli bychom mimo jiné (úpravy v MS Pracovní doba) přepracovat celou kontrolu na zaručenou mzdu při výpočtu hrubých mezd.

Zaručená mzda §3

Skupina prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy – 40 hod. týdně

38,75 hod.

37,5 hod

v Kč za měsíc

v Kč za hodinu

v Kč za hodinu

v Kč za hodinu

St.

MesMzda

HodMzda1

HodMzda2

HodMzda3

1.

13 350

79,80

82,40

85,20

2.

14 740

88,10

91,00

94,00

3.

16 280

97,30

100,50

103,80

4.

17 970

107,40

110,90

114,60

5.

19 850

118,60

122,50

126,60

6.

21 900

130,90

135,20

139,70

7.

24 180

144,50

149,20

154,20

8.

26 700

159,60

164,80

170,30

§ 7

668

7,98

8,24

8,52

Období zpracování 01/19

Matriční soubory
 • V této verzi lze provádět aktualizaci matričních souborů. Nejprve je však nutné spustit 4.3. Uzavření roku 2018.

Pořízení a zpracování
 • V této verzi nelze pořizovat a zpracovávat měsíční data v období 01/19

Výstupy
 • 3.6.2.1. Potvrzení o zdanitelných příjmech 2019 – zálohová daň – nový formulář pro rok 2019

 • 3.6.2.5. Potvrzení o zdanitelných příjmech 2019 – srážková daň – nový formulář pro rok 2019

Uzávěrky
 • 4.3. Uzavření roku 2018

 1. provede aktualizaci Nezabavitelných částek a Existenčního minima, pokud není zapnuta [ ]Ochrana.

 2. provede přepočet v MS 1.1.B. Průměry.

 3. Připraví data pro roční zúčtování daně

Nastavení 2019
 • 6.3.1. Přepínače v období 01/19 se částečně zaktualizují již verzí 28.14., konečná aktualizace v období 01/19 se provede až po vyhlášení nezabavitelných částek, které je nutné mít před 4.3. Uzavření roku 2018

Položka změny pro rok 2019

Hodnota

Poznámka

Zpracování └ Čisté mzdy

Nezabavitelná částka na povinného

6428,67

Od 1.1.2019

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu

1607,17

Od 1.1.2019

Srážka bez omezení nad

9643

Od 1.1.2019

Zpracování └ Čisté mzdy - Pracovní doba

Dny

Hodiny

Jednosměnný

251

2008

Dvousměnný

251

1945,25

Třísměnný

251

1882,5

PD včetně svátků

261

2088

Zpracování └ Daně

Mez pro solidární daň

130796

Od 1.1.2019

Minimální příjem pro výplatu daňového bonusu

6675

Z daňové tabulky od 1.1.2019

└ Průměry sociální

1.redukční hranice pro nemocenské

1090,00

Od 1.1.2019

1.redukční hranice pro náhradu

190,75

Od 1.1.2019

2.redukční hranice pro nemocenské

1635,00

Od 1.1.2019

2.redukční hranice pro náhradu

286,13

Od 1.1.2019

3.redukční hranice pro nemocenské

3270,00

Od 1.1.2019

3.redukční hranice pro náhradu

572,25

Od 1.1.2019

└ Pojištění

Zaměstnání malého rozsahu

3000

Od 1.1.2019

Minimální vyměřovací základ pro ZP

13350

Z daňové tabulky od 1.1.2019

Maximální vyměřovací základ pro SZ

1569552

Od 1.1.2019

Vyměřovací základ pro odvod ZP za státní pojištěnce

7540

Z daňové tabulky od 1.1.2019

Ostatní nové hodnoty v modulu MZDY:

   

3.4.5.1. Oznámení o plnění povinného podílu OZP (období 12/18)

průměrná mzda 1.-3. čtvrtletí

31225

 


 

Úplný popis změn najdete jako vždy po instalaci verze v nabídce 0.4. O této verzi.

 

Děkuji Vám jménem kolektivu autorů za úžasnou spolupráci a pochopení při odstraňování chyb. Pokud na něco chybného přijdete, ihned, prosím, mailujte.

  Za kolektiv autorů:  Ing. Helena Plavecká