Zpráva pro uživatele č.3/2020

Informace České správy sociálního zabezpečení

ČSSZ: Informace pro zaměstnavatele - kontroly dodržování léčebného režimu

Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje, že eNeschopenky spuštěné od 1. 1. 2020 mohou dle stanoviska MPSV a ČSSZ lékaři za současné epidemiologické situace využít i při nařízení karantény.

ČSSZ oslovila dopisem zástupce poskytovatelů zdravotních služeb s pokyny, že za současné mimořádné situace lze eNeschopenku vystavit i bez fyzické přítomnosti pacienta v ordinaci, a to i v případě, že důvodem jejího vystavení není konkrétní zdravotní stav pacienta, ale nařízení karantény. V takovém případě platí všechna pravidla pro eNeschopenku, včetně těch, která jsou z preventivních důvodů důležitá – pacient nemusí zaměstnavateli doručovat žádný papírový tiskopis, všechny informace zaměstnavatel obdrží od ČSSZ standardní elektronickou formou atd.

Z výše uvedeného však zároveň vyplývá, že v případě úmyslu zaměstnavatele provést u konkrétního zaměstnance kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce je třeba obrátit se nejprve na příslušného ošetřujícího lékaře, případně na příslušnou OSSZ, a ověřit, zda je provedení kontroly u konkrétního zaměstnance na místě (nejedná-li se kupř. právě o karanténní opatření).

MZDY ZEIS: Z výše uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel bude informován o nařízené karanténě prostřednictvím e-neschopenky. Z notifikace DZDPN však zaměstnavatel nezjistí, zda se jedná o nemoc nebo karanténu. Proto musí vždy kontaktovat lékaře v případě, že chce provést kontrolu kteréhokoliv práceneschopného zaměstnance.

 

ČSSZ: Ošetřovné

ČSSZ: Informace k nároku na ošetřovné v souvislosti s uzavřením mateřských škol a jiných obdobných zařízení

ČSSZ: Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy):

Část A. tiskopisu vyplňuje školské/dětské zařízení

  • školským/dětským zařízením je k dispozici elektronický formulář na ePortálu ČSSZ, z nějž lze exportovat *.pdf soubor, dále je distribuován tiskopis žádosti v elektronicky vyplnitelné podobě (otevřený dokument *.doc a dokument *.pdf vyplnitelný běžnou verzí kancelářského SW nástroje),
  • v tomto tiskopisu vyplní školské/dětské zařízení část A. elektronicky, dokument uloží (v případě ePortálu ČSSZ vyexportuje a uloží) a zašle příslušnému rodiči e-mailem (optimálně s elektronickým podpisem příslušného zaměstnance školy, pokud jím škola nedisponuje, zašle tiskopis rodiči e-mailem bez elektronického podpisu), v části „do“ je přitom možno uvést údaj i slovně, kupř. „do odvolání“,

Část B. tiskopisu vyplňuje rodič

  • elektronicky obdržený tiskopis od školského/dětského zařízení může rodič bez zbytečného odkladu přeposlat technicky vhodným způsobem (e-mailem) pro informaci svému zaměstnavateli (jako doklad o překážce v práci - „omluvenku“),
  • pro uplatnění žádosti o dávku ošetřovného je však třeba, aby rodič školou zaslaný elektronický tiskopis vyplnil, podepsal a odeslal, a to buďto:

o   kompletně elektronicky, má-li k tomu technický prostředek (kvalifikovaný elektronický podpis),

o   pokud však rodič (žadatel) elektronický podpis nemá, může tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat, naskenovat (případně vyfotit) a poslat elektronicky zaměstnavateli e-mailem,

o   anebo může tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat a zaměstnavateli předat fyzicky.

  • DŮLEŽITÉ: den, od kterého bude rodič žádat ošetřovné (tj. den individuálního vzniku potřeby péče, jímž začne běžet podpůrčí doba) vyznačí rodič v části B. tiskopisu, na řádek „O výše uvedené dítě jsem osobně pečoval/a  ve dnech“, a to např. slovy „O ošetřovné žádám od …“. Vzorově vyplněný tiskopis je umístěn zde (PDF 115,24 kB)

o   Pokud rodič takto den individuálního vzniku potřeby péče nevyznačí, bude za počátek podpůrčí doby považován den uvedený na tiskopisu jako den uzavření dětského/školského zařízení.

Část C. tiskopisu vyplňuje zaměstnavatel

  • elektronicky doručený tiskopis od zaměstnance předá spolu s podklady pro výpočet dávky příslušné OSSZ zaručeným způsobem elektronicky na OSSZ, tj. buď s elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou (na adresu elektronické podatelny),
  • fyzicky doručený a podepsaný tiskopis od zaměstnance předá spolu s podklady pro výpočet dávky příslušné OSSZ fyzicky (poštou), případně jej naskenuje a spolu s podklady pro výpočet dávky zašle příslušné OSSZ zaručeným způsobem elektronicky na OSSZ, tj. buď s elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou (na adresu elektronické podatelny).

MZDY ZEIS: POZOR: Dle výkladu MPSV ze dne 11. 3. 2020 týkajícího se počátku běhu podpůrčí doby u ošetřovného v případě uzavření školy bude počátek běhu podpůrčí doby vázán na termín, který si rodič po uzavření školy individuálně určí. Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit.

MZDY ZEIS: VREP: Na Ošetřovném při uzavření školského zařízení , které vystavuje škola, chybí číslo OČR:
Podle zjištění na OSSZ je třeba na Příloze k žádosti o dávku , která se bude podávat k OCR doplnit kromě obvyklých údajů:

1.      Typ: "ošetřovné" ,

2.      V pravé horní části zatrhnout položku "zahraničí mimo Slovenska“

3.      Číslo DPN: nevyplňovat číslo.

Máme ověřeno, že pak lze tento tiskopis podat a je elektronicky přijat.